منبع تحقیق : تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

با عنوان : تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگو دانشگاه تهران----

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعي

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد

علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی

موضوع :

 تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

استاد راهنما :دکتر عليرضا محسني تبريزي

استاد مشاور : دکتر رحمت الله صديق سروستاني

نگارش :

 

*

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده تحقيق

پژوهش حاضر به مطالعه جامعه شناختی عوامل موءثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه می پردازد. بزهکاری و انحراف نوجوانان و جوانان مساله ای می باشد که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته می باشد. در جامعه کنونی ایران،سرقت یکی از انحرافاتی می باشد که به گونه مکرر اتفاق می افتد و در بین جرائم نوجوانان، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده می باشد.

این پژوهش با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع سرقت نوجوانان پرداخته می باشد. مبنای نظری پژوهش،تئوری های همنشینی افتراقی سادرلند،تئوری کنترل اجتماعی هیرشی،تئوری احساس محرومیت نسبی ، تئوری شرایط آنومیک خانواده ویلیام گود می باشد.روش پژوهش از نوع روش علی –مقایسه ای می باشد و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد.جامعه آماری شامل دو گروه می باشد:

1- گروه تجربی که شامل کلیه سارقین نوجوان می باشد که در کرمانشاه مرتکب سرقت می شوند 2- گروه کنترل شامل دانش آموزانی می باشد که در بین سنین 12تا18 سال قرار دارند و در شهر در کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند .حجم نمونه 192 نفر می باشد که 96نفر نوجوانان سارق و 96نفر نوجوانان غیر سارق می باشد نتایج پژوهش نشان می دهد که :

  • بین گروه تجربی (سارق ) و گروه کنترل (غیرسارق ) به لحاظ میزان از هم گسیختگی خانوادگی ، وضعیت پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ، میزان پیوند اجتماعی ، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی با کجروان تفاوت معناداری هست.

 

کلید واژه ها: بزهکاری،سرقت، از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، پیوند اجتماعی ، احساس محرومیت اجتماعی ، همنشینی افتراقی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات پژوهش                                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-1-طرح و اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-ضرورت و اهمیت مساله ………………………………………………………………………………………………………

3-1-سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..

4-1-اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – مروری بر مبانی نظری و تجربی موضوع

1-2- بزهکاری ، تعریف ، انواع …………………………………………………………………………………………………….

1-1-2- انواع جرم (بزهکاری ) کودکان و نوجوانان…………………………………………………………………….

2-1-2- تعریف سرقت و انواع آن ……………………………………………………………………………………………….

3-1-2- تفاوت ماهیت ارتکاب جرم نوجوانان با بزرگسالان………………………………………………………..

2-2- مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….

1-2-2- نظریه اصالت ساخت و کارکرد………………………………………………………………………………………..

1-1-2-2- تئوری دورکیم…………………………………………………………………………………………………………….

2-1-2-2- تئوری کجروی مرتون…………………………………………………………………………………………………

2-2-2- تئوری پیوند افتراقی سادرلند…………………………………………………………………………………………

3-2-2- تئوری انتقال فرهنگی……………………………………………………………………………………………………..

4-2-2- تئوری ناکامی منزلتی کوهن…………………………………………………………………………………………..

5-2-2-تئوری فرصت های نابرابر کلوارد و اوهلین……………………………………………………………………..

6-2-2- تئوری کنترل اجتماعی هیرشی…………………………………………………………………………………….

7-2-2- تئوری پدیدارشناسی کجروی…………………………………………………………………………………………

8-2-2 -تئوری انتخاب عقلانی و تفسیرهای موقعیتی جرم ……………………………………………………..

9-2-2- تئوری آنومی و ساختار خانواده………………………………………………………………………………………

10-2-2- تئوری برچسب زنی و عکس العمل اجتماعی……………………………………………………………

11-2-2- تئوری محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………………..

3-2- مروری بر مبانی تجربی موضوع…………………………………………………………………………………………..

4-2- چارچوب نظری (رویکرد ترکیبی)……………………………………………………………………………………….

5-2- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم – روش شناسی پژوهش

1-3- متغیر مستقل و وابسته پژوهش……………………………………………………………………………………………

2-3- تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش………………………………………………………………………………………

3-3- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

4-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………..

6-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….

7-3- پیش آزمون و سنجش اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………

فصل چهارم- یافته های پژوهش

1-4- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………

2-4- تعین تفاوت ها بر حسب متغیرهای مستقل بین دو گروه تجربی و کنترل…………………….

1-2-4-آزمون فرضیات اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………..

2-2-4-آزمون فرضیات فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-5- نتایج تئوریکی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………

2-5- ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………..

1-2-5- پیشنهادات عملی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-5- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم – فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..

– پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                                                                صفحه

جدول (1-1)تعداد پرونده های مختومه سرقت به ازای هر ده هزار نفر …………………………………..

جدول (2-1)میانگین تعداد پرونده مختومه به ازای هر هزار نفر در استانهای کشور……………….

جدول(3-1)توزیع نسبت سرقت انجام شدهدر هر یک صد هزار نفر جمعیت در استانها………..

جدول (4-1) سرقت های عادی بر حسب نوع ……………………………………………………………………………

جدول (5-1) آمار مقایسه ای سرقت نوجوانان و زیر مجموعه های آن……………………………………..

جدول (1-2) ارتباط فرضیه های اصلی پژوهش و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (2-2) ارتباط فرضیه های اصلی پژوهش و چارچوب نظری …………………………………………….

جدول (1-3)ابعاد شاخص پیوند اجتماعی……………………………………………………………………………………

جدول(2-3) گویه های سنجش دلبستگی به والدین………………………………………………………………….

جدول (3-3)گویه های سنجش دلبستگی به مدرسه………………………………………………………………….

جدول (4-3) گویه های سنجش میزان گرفتاری و مشغولیت …………………………………………………..

جدول (5-3) گویه های سنجش میزان اعتقاد و باور…………………………………………………………………..

جدول (6-3) گویه های سنجش میزان تعهد اجتماعی …………………………………………………………….

جدول (7-3) گویه های سنجش میزان همنشینی با کجروان ………………………………………………….

جدول (8-3) گویه های سنجش شاخص پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده…………………………..

جدول (9-3) گویه های سنجش میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………………….

جدول (10-3) گویه های سنجش میزان احساس محرومیت اجتماعی…………………………………….

جدول(11-3) طرح اصلی پژوهش علی- مقایسه ای…………………………………………………………………..

جدول(12-3) میزان آلفای کرونباخ شاخص های پژوهش(میزان پایایی)……………………………………

جدول (1-4)توزیع پاسخگویان سارق  برحسب سن……………………………………………………………………

جدول (2-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب سن…………………………………………………………..

جدول (3-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصيلات………………………………………………………….

جدول (4-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات……………………………………………………..

جدول (5-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده……………….

جدول (6-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه زندان داشتن اعضای خانواده …………

جدول (7-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان………………………………..

جدول (8-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب نوع اعضای سابقه دار زندان…………………………

جدول (9-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات پدر……………………………………………………..

جدول (10-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات پدر………………………………….

جدول (11-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تحصیلات مادر…………………………………………………

جدول (12-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تحصیلات مادر……………………………………………..

جدول (13-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان درامد خانواده ………………………………………….

جدول (14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده……………………………………..

جدول (15-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………………

جدول (16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر ……………………………………………..

جدول (17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب نوع شغل پدر………………………………………………………

جدول (18-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب شغل پدر …………………………………………………….

جدول (19-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………………

جدول (20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر …………………………………………..

جدول (21-4) توزیغ پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین………………………………………..

جدول (22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین ………………………………..

جدول (23-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………………..

جدول (24-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین……………………………………………….

جدول (25-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب تعداد اعضای خانواده ………………………………………..

جدول (26-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب تعداد اعضای خانوده ………………………………….

جدول (27-4) توزیع پاسخگویان برحسب نوع شی مسروقه ………………………………………………………..

جدول (28-4) توزیع پاسخگویان نوع مقصر در سرقت نوجوان از نظر نوجوان……………………………

جدول (29-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت……………………………………………..

جدول (30-4) توزیع پاسخگویانسارق برحسب سابقه دستگیری …………………………………………………

جدول (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه ……………………………………..

جدول (32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………

جدول(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب ترک تحصیل و مردودی…………………………………..

جدول (34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب ترک تحصیل و مردودی……………………………

جدول (35-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین……………………………..

جدول (36-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین…………………………

جدول (37-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………..

جدول (38-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان دلبستگی مدرسه………………………..

جدول (39-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان گرفتاری………………………………………………

جدول (40-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان گرفتاری ………………………………………

جدول (41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد و باور ………………………………………

جدول (42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد و باور ……………………………….

جدول (43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی ………………………………….

جدول (44-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق  برحسب میزان تعهد اجتماعی …………………………

جدول (45-4) توزیع پاسخگویان سارق  برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ………..

جدول (46-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ……….

جدول (47-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ………………………………..

جدول (48-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب میزان پیوند اجتماعی ……………………….

جدول (49-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………….

جدول (50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان………………

جدول (51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان محرومیت نسبی …………………………..

جدول (52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان احساس محرومیت نسبی……….

جدول (53-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده …………..

جدول (54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده………

فهرست نمودارها

نمودار (1-2)مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

نمودار(1-4): توزیع پاسخگویان سارق بر حسب سن…………………………………………………………………..

نمودار (2-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق  بر حسب سن………………………………………………………….

نمودار(3-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………………….

نمودار(4-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تحصیلات………………………………………….

نمودار (5-4) توزیع نوجوانان سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا……………………………………….

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نمودار (6-4) توزیع نوجوانان غیر سارق برحسب سابقه زندان رفتن اعضا………………………………..

نمودار(7-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اعضای سابقه دار خانواده…………………………………..

نمودار(8-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب نوع اعضای سابقه دار خانواده…………………………

نمودار (9-4):  توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات پدر……………………………………………………………….

نمودار (10-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات پدر……………………………………………………….

نمودار (11-4) توزیع پاسخگویان سارق تحصیلات مادر……………………………………………………………..

نمودار(12-4) : توزیع پاسخگویان غیر سارق تحصیلات مادر……………………………………………………..

.نمودار(13-4) توزیع پاسخگویان سارق  بر حسب میزان درامد خانواده ………………………………….

.نمودار(14-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان درامد خانواده ……………………………….

نمودار(15-4) توزیع پاسخگویان سارق ا برحسب زنده بودن پدر……………………………………………….

نمودار(16-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن پدر……………………………………………

نمودار(17-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شغل پدر………………………………………………………….

نمودار(18-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق بر حسب شغل پدر……………………………………………………

نمودار(19-4) : توزیع پاسخگویان سارق  برحسب زنده بودن مادر………………………………………………

نمودار(20-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب زنده بودن مادر……………………………………………

نمودار(21-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………………

نمودار(22-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب وضعیت طلاق والدین…………………………………..

نمودار(23-4)توزیع پاسخگویان نوجوانان سارق برحسب اعتیاد………………………………………………..

نمودار(24-4): توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب اعتیاد والدین………………………………………………….

نمودار(25-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان سارق……………………………

نمودار(26-4) توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده نوجوانان غیرسارق………………………..

نمودار(27-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب شی مسروقه……………………………………………………………

نمودار(28-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب اینکه چه کسی را در ارتکاب سرقت می داند……..

نمودار(29-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب زمان وقوع سرقت…………………………………………………..

نمودار(30-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه دستگیری………………………………………………….

نمودار (31-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه فرار از مدرسه…………………………………………..

نمودار(32-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه فراراز مدرسه……………………………………….

نمودار(33-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی……………………………

نمودار(34-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب سابقه ترک تحصیل و مردودی………………………..

نمودار(35-4)توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به والدین وخانواده…………………….

نمودار(36-4):توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به والدین………………………………

نمودار(37-4): توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه………………………………….

نمودار(38-4)توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان دلبستگی به مدرسه……………………………….

نمودار (39-4):توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان مشغولیت درفعالیت …………………………………..

نمودار(40-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان مشغولیت در فعالیت …………………………….

نمودار(41-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه …………………………………………

نمودار(42-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان اعتقاد به جامعه……………………………………

نمودار(43-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………………

نمودار(44-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان تعهد اجتماعی……………………………………..

نمودار(45-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………………

نمودار (46-4) توزیع پاسخگویان غیر سارق برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده……………

نمودار (47-4) توزیع پاسخگویان سارق بر حسب میزان پیوند اجتماعی………………………………………

نمودار(48-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان پیوند اجتماعی…………………………………….

نمودار(49-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان همنشینی با کجروان……………………………………….

نمودار(50-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان همنشینی با کجروان…………………………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار(51-4) توزیع پاسخگویان سارق برحسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………………….

نمودار(52-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق بر حسب میزان احساس محرومیت اجتماعی……………………….

نمودار(53-4) توزیغ پاسخگویان سارق  برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده…………………………………

نمودار(54-4) توزیع پاسخگویان غیرسارق برحسب میزان از هم گسیختگی خانواده……………………………

مقدمه

مساله بزهکاري و کجروي کودکان و نوجوانان از دير باز در جوامع انساني مورد توجه صاحب نظران بوده می باشد. در جوامع کنوني انساني بحث بزهکاري کودکان و نوجوانان به يکي از حادترين و پيچيده ترين مسايل اجتماعي در آمده می باشد . پيدايش جوامع و ارتکاب جرم با يکديگر قرين و همزاد بوده اند ، هنگامي که اين معضل(بزهکاري) در ميان اطفال و نوجوانان امروز که سازندگان اجتماع فردايند ريشه مي دواند نگراني و بيم بيشتر مي گردد.در واقع اين موضوع يکي از مسايل پيچيده و ناراحت کننده اي می باشد که توجه بسياري از محققين،جامعه شناسان،جرم شناسان،روانشناسان وصاحب نظران امر را به خود معطوف کرده می باشد.

در چند سال اخير جامعه ايران با دگرگوني و تغييرات و تحولات بسياري مواجهه بوده می باشد و به شکل کيفي و کمي طریقه انحرافات،کجروي ها و ناهنجاري هاي موجود در کشور به شکل معني داري در حال افزايش بوده می باشد . به طوری که صفحه حوادث روزنامه ها،مجلات و آمارهاي ارائه شده توسط مسوولين کشور اين طریقه رو به رشد را به خوبی نشان می دهد. اين طریقه افزايشي در کشور باعث نگراني عمومي شده می باشد و نشانگر تزلزل و بيساماني در نظام اجتماعي می باشد که خود مي تواند معرف و شاخصي از نابساماني و ناامني و بحراني شدن جامعه باشد.اين تحقيق در پي آن می باشد تا به پديده سرقت نوجوانان به عنوان يکي از اشکال اصلي بزهکاري کودکان و نوجوانان بپردازد.

هميشه اين جوان نيست که به دنبال بزه مي رود بلکه زمينه هاي اجتماعي تشکيل دهنده عواملي می باشد که جوان را به بزهکاري مي کشاند.می توان گفت که بيشتر بزهکاران،آسيب ديدگان بهنجار يک جامعه نابهنجاراند.يعني افرادي که از نظر رواني طبيعي و بهنجاراند ولي به علت شرايط نابهنجار جامعه دست به بزهکاري مي زنند،آستانه مقاومتشان پیش روی مسايل و عوامل اجتماعي کم می باشد.بعضی بزهکاري را زاييده اجتماع و عوامل اجتماعي مي دانند و عقیده دارند که زیرا انطباق جوانان با محيط به صورت مثبت انجام نمي گيرد از راه خلاف کاري و بزهکاري مي خواهند با جامعه متناسب گردد(پورياني1382) .

در نگاه اول شايد خانواده را مقصر اصلي در کجرفتاري نوجوانان بدانيم ولي بايد دانست که خانواده به تنهايي نمي تواند امر هدايت و جامعه پذيري فرزندان را بر عهده بگيرد زیرا که خانواده يک نهاد اجتماعي می باشد و تحت تاثير ساير نهادها و ساختار اجتماعي قرار دارد. بنابراين مطالعه در موضوع کجرفتاري هاي کودکان و نوجوانان لازم می باشد از مرزهاي خانواده فراتر رود و به جايگاه نهاد خانواده در جامعه توجه نمود . رفتار ، افکار و اعمال آدمي تحت تاثير عوامل اجتماعي می باشد که فرد در آن زندگي مي کند ،بنابراين اکثراٌ رفتار انسانها تحت تاثير شرايط اجتماعي می باشد . کجروي نوجوانان موضوعي می باشد که داراي زمينه ها و بستر هاي اجتماعي می باشد.

با عنایت به این امر که رویکردهای جامعه شناختی انحراف و جرم را پديده اي فردي نمي دانند و به آن به مثابه واقعیتی اجتماعی مي نگرند ، رساله حاضر نیز بنا به انتساب رشته ای و الزام مشرب نظری با قرار دادن موضوع مطالعاتی خود در رویکردهای جامعه شناختی به دنبال مطالعه علل و عوامل اجتماعی موثر بر سرقت نوجوانان پسر در شهر کرمانشاه می باشد.

1-1 – طرح و بيان مسأله

توجه جامعه شناسي انحرافات به مطالعه بزهکاري نوجوانان از هنگامي آغاز گردید که طيف گسترده اي از رفتارهاي نابهنجار نظير مصرف داروهاي مخدر،تخريب اموال عمومي و خصوصي و اوباشگري بعد از مسابقات فوتبال ، مصرف بيش از اندازه مشروبات الکلي،رفتار نامشروع جنسي و فرار از خانه و مدرسه در بين جوانان شايع گردید.اين قبيل انحرافات اجتماعي نه فقط به دليل اين که اشکال جديدي از انحرافات در جامعه تلقي مي شوند ، اهميت دارند بلکه ارتکاب چنين رفتارهايي مي تواند مقدمه اي براي ارتکاب جرائم شديد نظير سرقت مسلحانه و قتل گرديده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبديل کند(احمدي 129:1384).

در همه جوامع مسئله نظم و امنيت اجتماعي هم براي دولت و حاكميت وهم براي مردم مسئله مهمي بوده می باشد. روابط آدميان در جامعه برنظم و قاعده هاي خاصي استوار می باشد و شيوه هاي رسمي و غيررسمي نظارت وكنترل اجتماعي براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي تدارك ديده شده می باشد.به گونه کلی،جامعه شناسی به عنوان یک رشته دارای دو مساله اساسی می باشد:یکی مساله نظم که در منابع جامعه شناسی به مساله هابزی معروف می باشد،دوم مساله تغییر که به مساله مارکسی معروف شده می باشد (چلبی 1375: 11).

اساس نظم اجتماعي بر شناخت و اقدام به انتظارات متقابل و ايفاي نقشهاي اجتماعي استوار می باشد. بطور كلي درهمه جوامع بشري نظم اجتماعي به شيوه هاي نظارت رسمي و غيررسمي تامين مي گردد، با وجود اين در همه جوامع بشري هم افرادي وجود دارند كه از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار، تخطي مي كنند در واقع اكثر مردم حتي اگر بطور خيلي جزئي هم باشد هنجارها را نقض كرده اند.

هر روزه ما چه در محيط اطراف خود و چه از طريق رسانه ها و روابط با ديگران از مسائل مختلفي زیرا قتل،سرقت، آدم ربايي، ترافيك، جنگ، آلودگي هاي زيست محيطي، تورم، افزايش خشونت، بيكاري، تجاوز به عنف، اختلاس، ارتشاء، افزايش مصرف الكل و مواد مخدر و. . . اطلاع پيدا مي كنيم،حال ممكن می باشد نسبت به بعضي ازآنها احساس ناراحتي و نگراني داشته باشيم و نسبت به بعضي ديگر احساس تنفر و انزجار و نسبت به مواردي هم بي تفاوت باشيم و هيچ واكنشي نداشته باشيم. در اين ميان سرقت يا دزدي يکي از رايج ترين جرايم در همه جوامع بوده و هست. در جامعه فعلي ايران نخستين جرم در ميان پسران نوجوان بزهکار سرقت می باشد و يکي از جرايمي می باشد که بسيار اتفاق مي افتد و اهميت نسبي آن در ميان مجموعه جرايم رو به فزوني می باشد.به طوری که رشد کمی و کیفی این آسیب اجتماعی مشهود می باشد جداول زير گوياي اين واقعيت می باشد: (ادامه در فایل دانلودی)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 152 به همراه تمام ضمائم

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com