دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت

آن چیز که به عنوان سابقه تجربي موضوع مي توان عنوان كرد بحثهايي می باشد كه به صورت محدود توسط برخي افراد صورت گرفته می باشد كه به چند مورد از آنها مي پردازيم .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اكبر رضا پور در تحقيقي با عنوان درك عدالت در بين جوانان به بررسي اين موضوع در بين جامعه در سال 1374 مي پردازد. او نتيجه مي گيرد كه بين ديدگاههاي دختران و پسران در زمينه وجود تبعيض اجتماعي و تامين حداقل نيازها توسط جامعه تفاوت معني داري هست و دختران بي عدالتي بيشتري در اين مورد  مي بينند اين ارتباط بين تحصيلات بالاتر و ارزيابي منطقي تر از وجود عدالت در جامعه نيز بر قرار می باشد و افراد با تحصيلات بالاتر جامعه را ناعادلانه تر مي دانند ولي بين داشتن تلقي مثبت از عدالت و داشتن درآمد بالاتر ارتباط مستقيم هست.

رضا پور در بررسي خود معيارهاي مكاتبي مثل مكتب ليبراليسم و محافظه كاري سنتي و يا معيارهايي بر اساس مفاهيم خاص مثل تساوي طلبي و شايسته سالاري  و ديدگاههايي بر اساس نياز و تقدم مردان بر زنان ، آراء مختلفي را مورد بررسي قرار مي دهد در نهايت بر اساس تلفيقي از نظريات طبيعت گرايانه به نتايج مذكور مي رسد ولي آن چیز که در كار وي ناديده گرفته شده می باشد در نظر داشتن تاثير پذيري افراد از عملكرد مديران جامعه و  عدم در نظر داشتن تفاوتهاي فردي و فيزيولوژيك افراد می باشد .

در تحقيقي ديگر كه در سال 1378 توسط فردين عليخواه انجام گردید به پاسخ به اين سئوال پرداخته گردید كه تعلق به يك قشر خاص چه تاثيري در گرايش نسبت به عدالت و آزادي دارد . در اين تحقيق كه به عنوان قشر بندي و گرايش به عدالت و آزادي صورت گرفت نظريه عدالت و آزادي كارل مانهايم محور بحث بود و با در نظر داشتن آن و ديد دارندورف تاثير سه متغير بنيادگرايي ، ميزان اصلاح طلبي سياسي افراد و قشر بندي اجتماعي بر گرايش ها مورد سنجش قرار گرفته می باشد . در اين كار محقق با تاثير پذيري از تحولات خرداد 1376 به اين نتيجه گيري رسيده می باشد كه بين بنياد گرايي بالا و گرايش به آزادي ارتباط معكوس و بين بنياد گرايي و گرايش به عدالت ارتباط مستقيم مستقر می باشد و نيز اقشار بالاتر بيشتر به آزادي و اقشار پائين به عدالت گرايش دارند. نتيجه ديگر اين بود كه افرادي كه اطلاعات سياسي زيادي ندارند به عدالت بيشتر و دارندگان اطلاعات سياسي زياد به آزادي اهميت بيشتري مي دهند .

تحقيق ديگري كه توسط محمد مير سندسي در سال 1374 انجام گرفت اين موضوع را بررسي كرد كه كداميك از وجوه نابرابري اجتماعي يا برابري نزد مردم عادلانه می باشد و آيا برابري و عدالت نزد آنها معني يكسان دارد؟ محقق با زير بنا قرار دادن نظريه تخصيص به مسائل عدالت توزيعي و اصل حداكثر كردن سود و اصل انصاف دور كيم پرداخته و در انتها نتيجه گرفته می باشد مردم گرايش مساوات طلبانه در عرصه فرصتها و برخورد برابر در برابر قانون دارند و در عرصه اقتصادي نيز مردم تمايل دارند بين برابري و عدالت يكسان انگاري را وجهه كار خود قرار دهند و در اين باره بين زنان و مردان و اكثر گروههاي جامعه تفاوت آشكاري وجود ندارد  و علاوه بر اين بيشترين همبستگي بين سطح تحصيلات و درك عدالت هست .

1-3)اهـــداف   طــرح:

بشر به عنوان يك موجود هدفمند در تمام اعمالي كه انجام مي دهد داراي هدف يا اهدافي می باشد كه جهت حركت وي را مشخص  مي كند تحقيق نيز به عنوان يك اقدام آگاهانه از اين امر مستثني نيست. از آنجا كه در طي سال هاي اخير كه ادعاي دمكراتيزه شدن حكومت ها در تمام نقاط جهان به وضوح ديده مي گردد ،هر روزه بحث كارائي ، شايسته سالاري و لزوم در نظر داشتن استحقاق و لياقت ، فقر  ، برابري ، آزادي در جوامع ، داغتر مي گردد كه اين مسائل به گونه مستقيم با موضوع عدالت در ارتباط هستند. ولي بايد توجه كنيم كه بين حرف تا اقدام فاصله بسيار می باشد و بسياري از مدعيان مردم سالاري و دمكراسي آن را فقط در شعار هاي انتخاباتي خود به كار مي گيرند و در واقع اين موضوع ناديده گرفته شده و كار چنداني در مورد آن چه از سوي مسئولين و چه از سوي انديشمندان انجام نگرفته می باشد و از اقدام به گفته ها در متن زندگي مردم كمتر نشانه مثبتي ديده مي گردد . از اينرو بر آن شدم با اجراي اين  تحقيق  به اين نكته برسم كه اقشار مختلف جامعه در بيان و تعريف عدالت و مصاديق آن چه  نگرشي دارند و چه عواملي باعث شكل گيري اين نوع توجه ويژه در آنان شده می باشد . اين تفكر چگونه در انديشه و اقدام آنها نهادينه شده و تجلي احساس وجود يا عدم وجود عدالت در جامعه  در اقدام و رفتار شان چگونه می باشد .

به گونه كلي مي توانيم اهداف تحقيق را به دو بخش اهداف كلي و اهداف جزئي به توضیح زير  تقسيم كنيم :

1-3-1)اهداف كلي

هدف عمده ما در اين تحقيق بررسي نوع توجه و طرز تلقي مردم نسبت به عدالت مي باشد.

1-3-2) اهداف جزئي

از ديگر اهدافي كه در پي هدف اصلي مطرح ميشوند ايجاد زمينه شناخت صحيح افراد جامعه در بخش ها و زواياي مختلف اجتماع براي مسئولين می باشد . اين شناخت مي تواند به مسئولين در زمينه سياست گذاري هاي كلان كمك كند و در پي آن به بهداشت رواني جامعه و رها شدن از تشويش و افكار مزاحم كمك شاياني نمايد. به ويژه اكنون كه راهبرد توسعه از درون و برنامه ريزي از پائين مطرح می باشد ، شناخت جو عمومي جامعه درمورد مهمترين موضوعي كه مشروعيت نظام را شكل مي دهد ضروري  می باشد . اين اهداف را مي توان به توضیح زير فهرست كرد :

  1. بررسي عوامل موثر بر ايجاد توجه مثبت يا منفي به عدالت در افراد جامعه .
  2. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس برابري در دسترسي به فرصتها
  3. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت برا ساس برابري اقتصادي
  4. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت به معني برابري اجتماعي
  5. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت مبتني بر نياز
  6. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس شايستگي
  7. بررسي ميزان گرايش به تعريف عدالت بر اساس برابري در برابر قانون

به نظر مي رسد بررسي اهداف فوق مي تواند باعث كمك به شناخت كافي مسئولين از مشكلات جامعه و خواست هاي مردم گردد و مجموعه اي از اين کوشش ها مي تواند به ارائه راهكار هاي مناسب براي گسترش بيشتر عدالت اجتماعي در سطح جامعه منجر گردد كه نتيجه آن جلوگيري از گسترش فقر و تنش هاي ناشي از آن در سطح جامعه خواهد بود.

1-3-)سئوالات پژوهش:

در اين تحقيق سئوال اصلي اين می باشد كه آيا بين توجه افراد جامعه به عدالت تفاوت هست و اگر تفاوت هست ناشي از چه عواملي می باشد . اين عوامل با در نظر داشتن مولفه ها و عناصر تفاوت بين افراد در قالب سئوالات زير مطرح شده اند:

1. ويژگي هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي افراد  از قبيل در آمد , محل سكونت ,  ميزان برخورداري از امكانات زندگي و قيمت منزل مسكوني تا چه اندازه در توجه آنان به عدالت تاثير دارد؟

2. آيا عضويت در گروههاي سياسي و اجتماعي تاثير مثبتي در در نظر داشتن عدالت بازي مي كند؟

3. سطح تحصيلات افراد چه تاثيري در توجه آنان به عدالت دارد؟

4. اگاهي افراد از مسائل اقتصادي و اجتماعي جامعه چه تاثيري در توجه آنها به عدالت دارد؟

5.   رشته شغلي افراد چه تاثيري در توجه آنان به عدالت دارد؟

6. سن وجنس افراد  چه تاثيري بر روي توجه آنها به عدالت دارد؟

7.آيا داشتن تعلقات مذهبي مي تواند بر روي توجه افراد به عدالت در جامعه تاثير بگذارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای دانلود (خرید)متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com