دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه حقوق بین الملل:مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

با عنوان : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده می باشد. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها تصریح شده می باشد و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. فرق این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض می باشد. پس، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه کوشش شده می باشد انواع مصونیت ها و به گونه اخص مصونیت قضایی مدنی مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن اظهار ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل …………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 8
     گفتار اول: مصونیت ……………………………………………………………………………………………………………. 8
         بند اول: تعریف لغوی مصونیت …………………………………………………………………………………… 8
         بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل …………………………………………………………… 10
     گفتار دوم: سیاست …………………………………………………………………………………………………………….. 11
     گفتار سوم: مصونیت سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ………………………………………………………………………………………. 12
میحث سوم: انواع مصونیت ……………………………………………………………………………………………………. 18
     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی ……………………………………………………………………………………. 18
     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی …………………………………………………………………………………. 19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ……………………………………………… 20
     گفتار اول: تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………………………. 21
     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ……………………………………………………………… 23
     گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت …………………………………………………………………………………… 25
     گفتار چهارم: تئوری اقدام متقابل ………………………………………………………………………………………. 27
     گفتار پنجم: تئوری تلفیقی ………………………………………………………………………………………………… 29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام …………………………………. 30
     گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………………. 30
         بند اول: عرف ……………………………………………………………………………………………………………….. 30
         بند دوم: معاهدات ………………………………………………………………………………………………………… 32
               الف) کنوانسیون وین درمورد روابط دیپلماتیک (1961) ………………………………………… 34
               ب) کنوانسیون وین درمورد روابط کنسولی (1963) ………………………………………………. 35
               ج) کنوانسیون درمورد ماموریت های ویژه (1969) ………………………………………………… 36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) …………………………………………………………………………………………… 37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) …………………….. 39
         بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ………………………………………………………………. 42
               الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها …………………………………………………………………… 42
               ب) رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………. 44
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید