پژوهش: دانلود پایان نامه رشته حقوق : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

با عنوان : مطالعه اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

     موضوع این پژوهش مطالعه اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ می باشد. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده می باشد. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم کوشش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آن چیز که موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می گردد علت های سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می گردد که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه طرفداری از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو…………………………………………..13

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..13

مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..19

بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………20

بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..21

بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………23

مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………25

گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..27

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….28

بند دوم: محدودیت در بهره گیری از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….28

بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………33

بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..37

بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….42

مبحث سوم: طرفداری از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………44

گفتار اول: حداقل طرفداری از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………47

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50

بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………52

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57

الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..68

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

گفتار دوم: مطالعه حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103

گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113

الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113

ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118

2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118

بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124

ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132

د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135

الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140

الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال مطالعه ماده 42……………………………………………………………………………..149

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172

بند دوم: عدم رعایت اصل فرق……………………………………………………………………………………………………………….173

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178

بند پنجم: عدم طرفداری از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (مطالعه جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237

مقدمه:

قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه پیدا نمود. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی بهره گیری گردید و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز گردید با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها نمود. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 بهره گیری از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام نمود، بیش از گذشته اهمیت پیدا نمود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده می باشد. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده می باشد، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده می باشد.[3]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده می باشد که لیست آنها به گونه اختصار در ذیل آمده می باشد:[4]

1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع گردید.

2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع گردید.

3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.

4: سال 1950 صلح از طریق اقدام به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).

5: سال 1966 به دولت ها تاکید گردید که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات گردد.

6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید نمود. قواعد ذکر گردیده باعث نمی گردد که حق توسل به زور شناخته گردد.

7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.

8: سال 1972 منع توسل به زور.

9: سال 1976 مطالعه انعقاد یک معاهده جهانی عدم توسل به زور.

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارند. حقوق بشر دوستانه بین المللی عبارت می باشد از مجموعه قواعد و مقرراتی که بر رفتار نظامیان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدودیت های نظامی و طرفداری از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسی بشر در شرایط خشونت حاکم می باشد. این مجموعه حقوقی و معیارهای ارزشی ریشه در تاریخ بشریت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی جزء قواعد هنجاری با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 می باشند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلی می باشد. اول این که در هنگام درگیری های مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگی محدود می باشد و فقط می توانند از سلاح ها و روش هایی بهره گیری کنند که رنج زائد و غیر انسانی ایجاد نکند. دوم این که از حیات، سلامت و کرامت بشر هائی که در درگیری مشارکت نکرده اند و یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند، شامل غیر نظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران طرفداری می کند.

شصت سال از تصویب کنوانسیون های ژنو و شصت و دو سال از تشکیل دولت اسرائیل و غصب سرزمین های فلسطینی نشین می گذرد. نهادهای بین المللی متعددی شامل نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی مانند صلیب سرخ و عفو بین الملل درگیر حل و فصل این مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژیم اسرائیل از طرف جامعه جهانی عنوان قوای اشغالگر سرزمین های اشغالی را به خود گرفته می باشد، به کرات این کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص افراد غیر نظامی و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده می باشد. جهت مطالعه عملکرد اسرائیل در مورد این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین، ضروری می باشد که به اختصار اصول این حقوق مورد مطالعه قرار گیرند.

تعداد صفحه :238

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***