دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده علوم انسانی-گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

استاد راهنما

جناب آقای دکتررمضان دهقان

استاد مشاور

جناب آقای دکترعلی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه                                                                                                                                                                                                                                           2
الف)اظهار مسئله                                                                                                                                                       2
ب)اهداف پژوهش                                                                                                                           2
ج)سوالات پژوهش                                                                                                                           3
د)فرضیات                                                                                                                                     3
و)روش پژوهش                                                                                                                               3
ه)پیشینه پژوهش                                                                                                                               3
ی)ساختار پژوهش                                                                                                                                                                                                             3
فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن
مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام                                                                                                                                                                                 4
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم                                                                                                                                                                                                                 4
گفتار اول:صدور حکم قطعی                                                                                                                             5
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا                                                                                                                                 7
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه                                                                                                                 8
گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه                                                                                                                   8
مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم                                                                                                     9
فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه                                                       12
گفتار اول:حکم حجر                                                                                                                                       12
گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                                                             16
گفتار سوم:اخذ به شفعه                                                                                                                                       17
الف)مفهوم اخذ به شفعه                                                                                                                                     17
ب)شرایط ایجاد حق شفعه                                                                                                                                 17
ج)دعوی اخذ به شفعه                                                                                                                                       18
د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه                                                                                                         18
گفتار چهارم:حکم ورشکستگی                                                                                                                         18
الف)موارد صدور حکم ورشکستگی                                                                                                                 19
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی                                                                                               19
گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت                                                                                       20
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده                                                                                         20
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)                                                                                             21
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی                                                                                               22
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج                                                                                                           23
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه                                                     23
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه                                                                                                                 24
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت                                                                                               24
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز                                                                                                 25
گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر                                                                       26
گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور                                                               27
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل                                                                                                                 37
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها                                                                                                                 28
گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376                                                                                                                                   29
گفتار نوزدهم:حکم اعسار                                                                                                                                 31
گفتار بیستم:حکم موت فرضی                                                                                                                         31
گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی                                                                                         32
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی                                                               33
گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت 33
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید                                                                                            
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید