فایل پژوهش: رشته مردم شناسی : پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نوآوري‏هاي شغلي عشایر

بررسي و مقايسة نوآوري‏هاي شغلي درميان

عشاير اسكان يافتة شهرستان مُهر

(مورد مطالعه: روستاي كريم ‏آباد)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي

دانشكدة علوم‏ اجتماعي

 

پايان‏ نامه جهت دريافت

كارشناسي ‏ارشد رشتة علوم ‏اجتماعي

 (مردم‏ شناسي)

 

 

بررسي و مقايسة نوآوري‏هاي شغلي درميان

عشاير اسكان يافتة شهرستان مُهر

(مورد مطالعه: روستاي كريم ‏آباد)

 

 

استاد راهنما:

دكتر عسكري خانقاه

 

 

استاد مشاور:

دكتر رفيع‏فر

 

 

نگارش:

***

داتشگاه تهران

دانشكدة علوم اجتماعي

در چارچوب ارزيابي مرحلة تحقيقاتي مقطع كارشناسي‌ارشد دانشجويان دانشگاه تهران‏، آقاي *به شمارة دانشجويي * در رشتة علوماجتماعي گرايش مردمشناسي، پايان‌نامة خود  را  به  ارزش 4 واحد  در نيمسال دوم سال تحصيلي 1383-1382  تحت عنوان بررسي و مقايسة‌ نوآوري‌هاي شغلي در ميان عشاير اسكان‌يافتة شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستايكريم‌آباد) اخذ و ثبت نام نموده و  در حضور هيأت  داوران  به  توضیح ذيل، مورد  دفاع قرار گرفته و موفق به اخذ  درجة عالي  با  نمرة  18 گرديد.

 

محل امضاء رتبة علمي

نام  و  نام خانوادگي

 

استاد
دكتر اصغر عسكري خانقاه

استاد راهنما

دانشيار دكتر جلال‌الدين رفيع‌فر

استاد مشاور

دانشيار دكتر منصور وثوقي

استاد داور

دانشيار دكتر ناصر فكوهي

مدير گروه آموزشي

دانشيار دكتر اعظم راورد‏راد

معاون تحصيلات‌ تكميلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

موضوع اين رساله، بررسي و مقايسة نوآوري‌هاي شغلي در ميان عشاير اسكان‌يافتة‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستاي كريم‌آباد) می باشد كه با در نظر داشتن ماهيت پژوهشي اين موضوع، اطلاعاتي را در ارتباط با ويژگي‌هاي جغرافيايي و انساني شهرستان مهر جمع‌آوري كرده‌ايم، در اين تحقيق كه تحقيقي كيفي و ميداني می باشد براي نيل به اهداف اصلي آن از روش‌هاي مردم‌شناختي مانند نظاره، گفتگوهاي غير رسمي و مصاحبه، مطالعة اسناد مدارك و ابزارهايي مانند عكس‌برداري و اينترنت سود برده‌ايم.

در اين پژوهش سعي ما بر آن می باشد كه رابطة عشاير مورد مطالعه را با يكجانشينان اطراف مورد مطالعه قرار دهيم و نيز فعاليت‌ها و مشاغل اين عشاير را دو دورة قبل و پس از اسكان با يكديگر مقايسه نمائيم.

اين تحقيق شامل 7 فصل به اين توضیح مي‌باشد: در فصل اول به ارائة طرح تحقيق پرداخته‌ايم. در فصل دوم ويژگي‌هاي جغرافيايي و انساني شهرستان مهر و عشاير مورد مطالعه بيان شده می باشد. فصل سوم تحقيق به فعاليت‌هاي اقتصادي و مشاغل عشاير مورد مطالعه قبل از اسكان و نيز ويژگي‌هاي اين فعاليت‌ها و مشاغل یاد شده می باشد. فصل چهارم، دلايل اسكان اين عشاير از دهة60  به بعد و زمينه‌ها و ريشه‌هاي اسكان از دهه‌هاي اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) توضیح داده شده می باشد. در فصل پنجم، تحولات كلي اين عشاير آمده می باشد. در فصل ششم، فعاليت‌هاي اقتصادي و مشاغل پس از اسكان همراه با ويژگي‌هاي آن ذكر شده می باشد و در فصل هفتم، تفاوت يكجانشيني اين عشاير با روستائيان منطقه به لحاظ مشاغل اصلي (دامداري و كشاورزي) بيان شده می باشد.

اساسي‌ترين نتايج اين تحقيق (بر اساس تئوري كاركردگرايي) اين بوده می باشد كه ساخت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي همراه با تحولات اقتصادي ناشي از اسكان تغيير يافته می باشد.  از مهمترين تغيرات سياسي مي‌توان به اين موراد تصریح نمود: از ميان رفتن اقتدار سنتي افرادي كه از سن بيشتري برخوردارند و افزايش كنترل و نظارت دولت مركزي بر عشاير. تغييرات فرهنگي كه همراه با اسكان آنان رخ داده می باشد، يكي پايين بودن سطح اطلاعات روز در ميان بزرگسالان می باشد كه به ناتواني توليد و تبادل اطلاعات در ميان آنها منجر شده می باشد و ديگري بروز افكار جديد و متضاد با بزرگسالان در ميان نوجوانان و جوانان می باشد. عمده‌ترين تغييرات اجتماعي مي‌توان از كاهش اهميت و تأثیر همسايگي وحسن همجواري، كم‌رنگ شدن يگانگي و وحدت و از ميان رفتن سادگي زندگي به مانند گذشته در ميان آنها نام برد.

واژگان كليدي: عـشـايـر، عـشـايـر كـوچـنــده، عـشـايـر اسكان‌يافته، ايـل، طـايـفـه، يـيـــلاق، قـشـــلاق، بـنـكـوه

ـ فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : كـلـيـات  11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه 12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه 14
3ـ 1ـ سئوالات تحقيق 19
4ـ 1ـ  اهـمـيـت و ضرورت تـحـقـيـق 20
5ـ 1ـ اهداف تحقيق 22
6ـ1ـ زمان پژوهش 23
7ـ1ـ ابهامات و مشكلات تحقيق 23
8ـ1ـ انگيزة تحقيق 24
9ـ1ـ ابزار تحقيق 24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـيـق 24
1ـ 10ـ 1ـ تكنيك های تحقيق 31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده  31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه 32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارك 33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـكـس 33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـري 34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـريـة كاركردگـرايـي 34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـريـة نوآوری 38
12ـ 1ـ پـيـشـيـنـه تحـقـيـق 43
13ـ1ـ مفاهيم و اصطلاحات 47
فـصـل دوم : ميدان تحقيق 51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس 52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر 55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـيـت جـغـرافـيـايـي 55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـيـاي انـسـانـي 58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سير تحول جمعيت طي چهار دوره سرشمـاري 58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزيـع جـمـعـيـت 60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراكـم جـمـعـيـت 63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـيـت سـواد 63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـيـب سـنـي و جـنـسـي 65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادي و انـرژي 65
3ـ2ـ عـشـايـر 67
1ـ3ـ2ـ‌وضعيت‌موجود در‌جامعة‌عشايري‌براساس‌سرشماري1377 70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاري عـشـايـر كـوچـنـده سال 1377 72
3ـ3ـ2ـ توزيع‌جمعيت6ساله‌وبيشترعشايري‌كشوربرحسب‌وضع‌سواد 72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
5ـ3ـ2ـ اراضـي زراعـي مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعيتي‌عشايرداوطلب‌اسكان‌برحسب‌محل‌موردنظربراي‌اسكان 73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعيتي عشاير بر حسب  علاقه به اسكان يا كوچ 73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستاي كريم آباد) 75
فـصـل سوم : فعاليت‏ها و ويژگي‏هاي اقـتـصادي عشاير مورد مطالعه قبل از اسكان 84
1ـ 3ـ فعاليت‏هاي اقتصادي 84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـايـع دسـتـي و فـرش بـافـي 86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـيـاه چـادر 91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـيـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـي 92
4ـ1ـ3ـ فـعالـيت‏هاي‏مـبتني بـر نـگهـداري، پرورش، چـرا دام‏هـا 94
2ـ3ـ ويـژگـي‏هـاي فعالیت های شـغـلـي و اقـتـصـادي 96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـيـمـه خـود كـفـا و تـقـريـبـاً خـود كـفـا 97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـيـشـتـي 97
3ـ2ـ3ـ تـولـيـد بـراي مـصـرف 98
4ـ2ـ 3ـ تكنـولوژي ابتدائي در تهيـه و ساخـت مـحـصـولات 99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـيـشـت غـالـب مـبـتـنـي بـر دامـداري 99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـي اقـتـصـادي پـر مـشـقـت 99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـة كـاري خـانـوادگـي 99
فـصـل چهارم : دلايـل و ريشه‌هاي اسـكـان 101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـكان عـشـايـر ايـران 105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـي 108
3ـ4ـ  مـلـي كـردن جـنـگل هـا و مـراتـع 110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهري 111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌هاي فرهنگي جديد 112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـي مـالـي ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادي 113
7ـ4ـ دلايـل شـخـصـي 114
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـايـر مورد مطالعه پـس از اسـكـان 116
1ـ5ـ تغيير رفتارهاي گروهي 117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات 119
3ـ5ـ تغيير اشكال معيشتي 120
4ـ5ـ روابط جديد با دستگاه‌هاي دولتي 123
5ـ5ـ نيازهاي جديد 124
6ـ5ـ افزايش نرخ با سوادي 125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهي افراد 127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـير بر پايـگاه اجتـماعي افـراد 128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت 128
4ـ 6ـ 5 ـ ايجاد هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري جديد 129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاك هاي ازدواج 129
6ـ 6ـ 5 ـ شكاف ميان دو نسل 130
فـصـل ششم: فعاليت‏ها و ويژگي‏هاي اقتصادي پس از اسكان عشاير روستاي كريم‏آباد 131
1ـ 6ـ فعاليت‏هاي اقتصادي 132
1ـ1ـ 6ـ دامـداري و فـعـالـيـت هـاي وابـسـتـه 132
2ـ1ـ6ـ صنايع دستي 134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـي 136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـيـت در شـركـت هـاي صـنـعـتـي 139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل 140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـي 142
7ـ1ـ 6ـ كـشـاورزي 143
2ـ6ـ ويژگي‏هاي اقتصادي 144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلي ترين واحد توليد 144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـاي هـسـتـه‏اي و مـسـتـقـل 145
3ـ2ـ6ـ نوع معيشت غالب بر دامداري 146
فـصـل هفتم : تفاوت يكجانشيني عشاير با يكجانشيني روستايي در شهرستان مُهر 147
1ـ7ـ كشاورزي 148
1ـ نوع محصول توليد شده 148
2ـ كشاورزي به عنوان يك شغل و فعاليت اقتصادي 149
3ـ سابقة كشاورزي متفاوت 149
2ـ7ـ دامـداري 150
1ـ سـابـقـة دامـداري 150
2ـ دامداري به عنوان شغل و فعاليت اصلي 151
3ـ نوع دام‏ها 152
4ـ نوع تغذية دام‏ها 153
ـ نتيجه‏ گيري 155
ـ فـهـرسـت مـنـابـع 161

 

ـ فهرست عكس‏ها

شمارة عكس موضوع عكس
عكس شمارة (1) كوچ عشاير قشقايي 27
عكس شمارة (2) چهرة يك مرد قشقايي 27
عكس شمارة (3) زوج كهنسال عشايري در شهرستان مُهر 28
عكس شمارة (4) خانوادة عشايري در زير سياه چادر 29
عكس شمارة (5) بهره گیری از چادرهاي جديد در ميان عشاير 35
عكس شمارة (6) سياه‌چادر درميان‌عشايرمنطقه به‌مانندگذشته كارايي‌چنداني ندارد 36
عكس شمارة (7) قبرستان تاريخي فال 56
عكس شمارة (8) آسياب آبي خوزي 56
عكس شمارة (9) حمام وراوي 57
عكس شمارة (10) استودان‏هاي خوزي 57
عكس شمارة (11) بخش انرژي شهرستان مُهر 66
عكس شمارة (12) پالايشگاه در حال ساخت 67
عكس شمارة (13) تابلو روستاي كريم‏آباد 75
عكس شمارة (14) نماي كلي روستاي كريم‏آباد 78
عكس شمارة (15) نمايي از يك خانه در روستاي كريم‏آباد 80
عكس شمارة (16) نمايي از درون يك خانه در روستاي كريم‏آباد 82
عكس شمارة (17) راه‏سازي به روستا 82
عكس شمارة (18) لوله‏كشي آب به روستا با سرمايه و هزينة روستائيان 83
عكس‏هاي شمارة

(19 و 20)

درچند سال اخير امكاناتي به روستائيان اختصاص يافته می باشد كه از آن جمله مي‏توان به برق و تلفن تصریح نمود 83
عكس شمارة (21) دام‏هاي عشايري 85
عكس شمارة (22) طرح فرش عشايري و وسائل بافت آن 87
عكس شمارة(23) فرش عشايري 88
عكس شمارة(24) بافت جاجيم 91
عكس شمارة (26) سياه‏چادرهاي مورد بهره گیری در ميان عشاير 92
عكس شمارة(27) تهية كشك در ميان عشاير روستاي كريم‏آباد 93
عكس شمارة(28) زن عشايري در حال تهية ماست 94
عكس شمارة (29) كودك عشايري در حال چراي دام‏ها 95
عكس شمارة(30) چوپانان عشايري 96
عكس شمارة (31) دبستان ابتدايي در روستاي كريم آباد 127
عكس شمارة(32) دامداري در روستاي كريم‏آباد 132
عكس شمارة(33) دامداري امروزه به مانند گذشته در ميان عشاير صورت نمي‏گيريد 133
عكس شمارة(34) به دست آوردن كره از شير گوسفندان براي تغذيه 134
عكس شمارة(35) تمامي اعضاء خانواده در بافت فرش كمك مي‏كنند 135
عكس شمارة(36) فرش يكي ازصنايع معمول در ميان عشاير روستاي كريم‏آباد 136
عكس شمارة(37) باغ مركبات متعلق به روستائيان 137
عكس‌هاي شمارة

(38 و39)

اشتغال عده‏اي از عشاير روستاي كريم‏آباد به عنوان باغبان در باغات 138
عكس‌شمارة (40) شروع به ساخت پالايشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسيان) 140
عكس‌شمارة (41) شروع به كار پالايشگاه گاز عسلويه (پارس جنوبي) 140
عكس‏هاي‌شمارة

(42 و 43)

مشاغل جديد در ميان عشاير اسكان يافتة شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل) 141
عكس شمارة(44) رانندگي يكي از مشاغل جديد در ميان عشاير روستا 142
عكس شمارة(45) زمين‏هاي زير كشت عشاير 143
عكس شماره(46) دامداري در روستاي كريم‏آباد 151
عكس شمارة(47) دامداري در خانة روستاهاي شهرستان مُهر 152
عكس شمارة(48) محل نگه‏داري دام‏ها در روستاي كريم‏آباد 154

 

 

ـ فهرست نقشه‏ها

شمارة نقشه موضوع نقشه
نقشة شمارة (1) نقشة ايران 53
نقشة شمارة (2) نقشة استان فارس 59
نقشة شمارة (3) نقشة شهرستان مُهر 62

 

 

ـ فهرست جداول

شمارة جدول موضوع جدول
جدول شماره (1) تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان هاي كشور برحسب استان و شهرستان در پايان اسفند 1381 54
جدول شماره (2) ناحيه مورد مطالعه در سرشماري 1345 58
جدول شماره (3) ناحيه مورد مطالعه در سرشماري 1355 58
جدول شماره (4) ناحيه مورد مطالعه در سرشماري 1365 58
جدول شماره (5) ناحيه مورد مطالعه در سرشماري 1375 60
جدول شماره (6) ويژگي هاي جمعيتي شهرستان مُهر در سال 1380 60
جدول شماره (7) توزيع جمعيت بر حسب بخش به تفكيك جنس در سال1380 61
جدول شماره (8) توزيع جمعيت نقاط روستائي  بر حسب بخش به تفكيك 61
جدول شماره (9) توزيع جمعيت نقاط روستايي بر حسب بخش به تفكيك جنس در سال 1380 61
جدول شماره (10) تعداد آبادي هاي داراي سكنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفكيك تعداد خانوار 61
جدول شماره (11) جمعيت و مساحت به تفكيك بخش در سال 1380 63
جدول شماره (12) درصد جمعيت 6 ـ 24 ساله در حال تحصيل بر حسب‏گروه‏هاي عمده سني به تفكيك نقاط شهري و روستايي به صورت درصد 64
جدول شماره (13) درصد باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب گروه هاي سني به تفكيك سن و جنس به درصد
جدول شماره (14) تخمين جمعيت عشايري در كتاب گنج شايگان 69
جدول شماره (15) تخمين جمعيت عشايري در كتاب آشنايي با جامعه عشايري ايران 70
جدول شماره (16) خانوار و جمعيت ايل ها و طايفه‎هاي مستقل بيش از  20 خانوار و استان هاي محل استقرار آنها 71
جدول شماره (17) تـوزيـع جـمـعـيـت 6 سـالـه و بـيـشـتـر عـشـايـري كـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد 71
جدول شماره (18) آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
جدول شماره (19) اراضـي زراعـي مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
جدول شماره (20) آمـار جـمـعـيـتـي عـشـايـر داوطـلـب اسـكـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـراي اسـكـان 73
جدول شماره (21) آمـارجـمـعـيـتـي عـشـايـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـكان يـا كـوچ 73
جدول شماره (22) جمعيت عشايري در استان هاي كشور به ترتيب تعداد خانوار ييلاقي و قشلاقي 74
جدول شماره (23) تركـيـب سـنـي و جـنسـي روسـتـاي كـريـم‌آبـاد 77
جدول شماره (24) فعاليت اقتصادي در ميان عشاير كريم‌آباد 81
جدول شمارة (25) مقايسة ‌خانوارهاي‌ كوچ‌رو ايل‌قشقايي در سال‌هاي 1353و1361 103
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید