فایل پایان نامه : مقاله كاربرد پزشكی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)

پـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواكـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی كـه از  Ra88    ‌و  0P84 ایجاد می گردید، بهره گیری می كردند،  اما  جهش بزرگ در كاربرد مواد رادیواكتیو در پـزشـكـی و زیـسـت شـنـاسـی هـنـگـامـی آغـاز شـد كـه رادیـواكـتـیـو مـصـنـوعـی سـاخـته گردید.رادیـو ایزوتوپ ها یا به زبان دیگر ،مواد رادیواكتیو در پزشكی برای پژوهش، تشخیص و درمان به كار می طریقه.


George Hevesy ‌مجارستانی نخستین كسی بود كه این مواد را برای ردیابی به كار گرفت . در روش ردیابی چگونگی كار بسیاری از ارگان ها و دگرگونی های شیمیایی كه در بدن رخ مـی دهـنـد بـررسی می گردد. در این جا ازكاربردهای پژوهشی رادیواكتیویته در پزشكی و زیست شناسی گفتگو به میان نمی آید، بلكه كاربردهای بالینی رادیواكتیویته برای تشخیص و درمان پزشكی هسته ای  مطالعه می شوند.
‌در30 سال گذشته پزشكی هسته ای یكی از رشته های نو و پر گسترش پزشكی بوده می باشد. پـزشـكـی هـسـتـه ای به گونه گسترده ای وابسته به پیشرفت های تكنیكی در پژوهش های فیزیك هسته ای می باشد. بسیاری از دستگاه های پزشكی هسته ای را در آغاز برای پژوهش در فیزیك هسته ای ساخته بودند. هم اكنون بیش از 30 روش گوناگون پزشكی هسته ای به گونه ای روزمره دریك بیمارستان پیشرفته برای بیماران به كار گرفته می گردد. امروزه در یك بیمارستان پیشرفته نزدیك به 3/1 بیماران از یكی از روش های پزشكی هسته ای سود می برند. بـسـیــاری از آزمــایــش هــای پــزشـكـی هـسـتـه ای دربـاره آشـكـارسـازی سـرطـان هـسـتـنـد، امـا روش های دیگر برای روشن كردن و مطالعه بیماری های خون، قلب، شش ها، كلیه ها، استخوان و … به كار برده می گردد.

پزشكی هسته ای و درمان بیماری ها
از مواد رادیواكتیو به عنوان ردیاب رادیواكتیو بهره گیری می گردد. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می گردد. یكی از روش های ردیابی به این شكل می باشد كه مواد ردیاب در خون حركت می كنند و امكان می دهند كه ساختار رگ های خونی نظاره گردد. این روش نظاره به پزشكان این امكان را می دهد كه لخته و دیگر ناهنجاری های رگ های خونی را به راحتی تشخیص دهند. به علاوه، بـرخـی اعـضـاء بدن هستند كه نوع خاصی از مواد شیمیایی را در خود جمع می كنند. برای مثال غده تـیـروئـیـد ، یـد را در خـود جـمـع مـی كـند پس با بلعیدن    ید رادیواكتیو ( به صورت مایع یا به صورت قرص ) می توان تومورهای تیروئید را تشخیص داد و درمان كرد. به همین ترتیب تومورهای سرطانی نـیـز، فـسفات را در خود جمع می كنند. پس با تـزریـق ایـزوتـوپ رادیواكتیو فسفر – 32 در جریان خــون مــی تــوان تـومـورهـای سـرطـانـی را، بـه دلـیـل افزایش رادیواكتیویته، شناسایی كرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موارد زیر از مصادیق تكنیك های هسته ای در علم پزشكی می باشد :
تهیه و تولید كیت های رادیو دارویی جهت مراكز پزشكی هسته ای
تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آن ها
تهیه و تولید كیت های هورمونی
تشخیص و درمان سرطان پروستات
تشخیص سرطان كولون ، روده كوچك و بعضی سرطان های سینه
تشخیص تومورهای سرطانی و مطالعه تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی
تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی
موارد دیگری زیرا تشخیص كم خونی ، كنترل رادیو داروهای خوراكی و تزریقی و …

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در تـصـویـربـرداری، آزمایش یا درمان به وسیله پـزشـكی هسته ای، مواد رادیواكتیوی كه بلعیده یا تــزریــق مــی شــونــد بــه بــدن آسـیــب نـمــی رسـانـنـد. رادیــو ایــزوتــوپ هــایـی كـه در پـزشـكـی هـسـتـه ای بهره گیری می شوند، به سرعت در عرض چند دقیقه تـا حـداكـثر یك ساعت واپاشیده می شوند. سطح تابش های رادیواكتیو آن ها هم نسبت به اشعه X یا CT  اسكن بسیار پایین تر می باشد.

تعداد صفحه :35

 

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :    

 ———-        serderehi@gmail.com