منبع پایان نامه : پايان نامه ارشد در رشته پژوهش اجتماعي درباره تاثير حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان

بررسي

تاثير حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان

در شهر تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشکده علوم اجتماعي

 

بررسي

تاثير حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان

در شهر تهران

نگارش

استاد راهنما : دکتر حميد رضا جلائي پور

استاد مشاور: دکتر سيدحسن حسيني

استاد داور: دکتر باقر ساروخانی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته پژوهش اجتماعي

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

فلاسفه بشر را حيوانِ ناطق مي خوانند. اين مفهوم نشانگر تفاوت بشر با حيوان و همچنين وجوه مشترک اين دو مي باشد. ويژگيهاي زيستي چه تاثيري در رفتار اجتماعي بشر دارد؟ اين سوال تا حدودي کلي می باشد اما در اين تحقيق تاثير تفاوت ويژگيهاي زيستي مرد و زن در رفتار اجتماعي آنها بررسي شده می باشد . بر اساس اين تحقيق حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان موجب افزايش گرايش به صلح ، گرايش به پيشرفت ، احساس تعلق اجتماعي ، احساس سرزندگي و کاهش انحرافات اجتماعي مي گردد. اين تاثير صرفا ناشي از زن بودن مي باشد که نشانگر تاثير ويژگي ذاتي زيستي در رفتار اجتماعي می باشد.

آغاز با استدلال نظري و با تصریح به يافته هاي زيست شناسي و اکولوژي و تاثير آن در جامعه و رفتار اجتماعي موضوع ارائه شده می باشد . در بخش ديگر با بهره گیری از روش پيمايش توسط پرسشنامه به مردان 15تا 65 ساله تهراني مراجعه شده و با بهره گیری از پاسخ هاي آنها به پرسشهاي طراحي شده براي سنجش گرايش به صلح ، گرايش به پيشرفت ، احساس تعلق اجتماعي ، احساس سرزندگي و انحرافات اجتماعي و همچنين محيط اجتماعي آنها از جهت ميزان تاثير زنان ، نتايج تحليل آماري شده و فرضيه ها مورد تائيد قرار گرفته می باشد .

دستاوردها :

1- معرفي مفهوم متغير محيطي ، که باعث غني تر شدن پژوهش هاي کمي مي گردد .

2- بيان تئوريک و علميِ تأثیر سازنده و مثبت زنان در محيط اجتماعي مردان که مي تواند مسائل حاد و لاينحل اجتماعي را به آسانی حل کند .

کلمات کلیدی: زنان ، حضور زنان، قدرت زنان، محیط اجتماعی، صلح، انحرافات اجتماعي، متغیر محیطی

 

فهرست

فصل١) مقدمه

١-١) طرح مسئله

1-1-1) محيط سني

2-1-1) محيط تحصيلاتي

3-1-1) محيط درآمد

4-1-1) محيط مذهبي

5-1-1) حضور و قدرت زنان

2-1) اهميت مسئله

1-2-1) مسئله صلح

2-2-1) گرايش به پيشرفت

3-2-1) گرايشهاي کجروي اجتماعي

4-2-1) تعلق اجتماعي

5-2-1) احساس سرزندگي

3-1) اهداف تحقيق

فصل٢) چهارچوب نظري

1-2) تاريخچه

1-1-2) قدرت زنان

2-1-2) تکامل گرائي

3-1-2) داروينسم اجتماعي

4-1-2) اندامواري

5-1-2)  زيست شناسي اجتماعي

٢-٢) نظريه

1-2-2) منازعه

2-2-2) نظريه تنازع

3-2-2) رقابت جنسي

4-2-2) توانائي ذاتي زنان

3-2) فرضيات تحقيق

4-2) عملياتي کردن

1-4-2) گرايش به صلح

2-4-2) گرايش به پيشرفت

3-4-2) گرايش به کجروي

4-4-2) احساس تعلق اجتماعي

5-4-2) احساس سرزندگي

6-4-2) متغيير محيطي

فصل٣) روش تحقيق

1-3) جامعه آماري

2-3) حجم نمونه

٣-٣) روش نمونه گيري

4-3) ابزار جمع آوري اطلاعات

5-3) روش تحليل داده ها

1-5-3) نحوه سنجش و استخراج متغيير ها

6-3) پايائي و اعتبار

1-6-3) پايائي

2-6-3) اعتبار

فصل ٤) ارائه نتايج

1-4) تحليل يک متغيره

2-4) تحليل چند متغيره

3-4) نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق

فصل٥) پيوستها

١-٥) پرسشنامه

٢-٥) منابع

چکيده انگليسی Abstract

 

جدول شماره : 1 دامنه متغيرهاي محيطي

جدول شماره : 2 پايائي گويه هاي گرايش به صلح

جدول شماره :  3 پايائي گويه هاي گرايش به پيشرفت.

جدول شماره : 4 پايائي گويه هاي گرايش به کجروي

جدول شماره : 5 پايائي گويه هاي احساس تعلق اجتماعي

جدول شماره : 6 پايائي گويه هاي احساس سرزندگي

جدول شماره: 7 همبستگي بين متغيرهاي سن، تحصيلات، درآمد

جدول شماره: 8  همبستگي پيرسون بين متغيرهاي

جدول شماره : 9 فراواني و درصد فرواني تحصيلات رتبه اي

جدول شماره : 10 فرواني و درصد فرواني گروههاي سني پنج ساله

جدول شماره : 11 فرواني و درصد فرواني متغيرهاي وابسته

جدول شماره :12 آماره هاي متغيرهاي وابسته

جدول شماره : 13 دامنه و آماره هاي متغيرهاي محيطي تبديل يافته

جدول شماره :14 همبستگي پيرسون بين متغيرهاي محيطي و گرايشها

جدول شماره : 15 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به صلح

جدول شماره : 16 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به پيشرفت

جدول شماره :17 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير گرايش به کجروي

جدول شماره :18 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير احساس تعلق اجتماعي

جدول شماره :19 ضرايب همبستگي جزئي و رگرسيون متغير احساس سرزندگي

 

 

 

نمودار شماره : 1 نمودار دايره اي فراواني تحصيلات

نمودار شماره : 2 نمودار فراواني مخارج پاسخگو.

نمودار شماره : 3 نمودار فراواني سن پاسخگويان در سال 1385

نمودار شماره : 4 فراواني گرايش به صلح

نمودار شماره : 5 فراواني گرايش به پيشرفت

نمودار شماره : 6 فراواني احساس سرزندگي

نمودار شماره : 7 فراواني احساس تعلق اجتماعي

نمودار شماره : 8 فراواني گرايش به کجروي اجتماعي

نمودار شماره : 9 فراواني متغير محيطزن

نمودار شماره : 10 فراواني متغير محيط سن

نمودار شماره : 11فراواني متغير محيط تحصيل

نمودار شماره : 12 فراواني متغير محيط درآمد

نمودار شماره : 13 فراواني متغير محيط مذهب

نمودارشماره :14تحليل مسير متغير وابسته گرايش به صلح

نمودار شماره : 15 تحليل مسير متغير وابسته گرايش به پيشرفت

نمودار شماره :16 تحليل مسير متغير وابسته گرايش به کجروي

نمودار شماره : 17 تحليل مسير متغير وابسته احساس تعلق اجتماعي

نمودار شماره :18تحليل مسير متغير وابسته احساس سرزندگي

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1 : مقدمه

 

عنوان پايان نامه« بررسي حضور و قدرت زنان در محيط اجتماعي مردان در شهر تهران » می باشد. در اين عنوان سه مفهوم « حضور» ، « قدرت » و « محيط اجتماعي » نيازمند توضيح مي باشد .

 

1- حضور

تصریح به حضور مستقيم و  فيزيکي زنان داشته و دخالت غير مستقيم را حتي با وجود قدرت، فاقد اثر لازم ميداند. در جامعه انساني ميدانهاي اجتماعي هست که در آنها تعادل حضور جنسي بر هم خورده می باشد . برخي از آنها فقط متشکل از مردان مي باشند . يعني زنان در اين ميدانها حضور ندارند ..

در اينجا ما کاري با علت اين برهم خوردگي نداريم . بلکه در اين تحقيق مهم اين می باشد که تاثير زنان  از طريق حضور مستقيم آنها امکان پذير می باشد . براي مثال حضور غير مستقيم مانند: فيلم ، عکس ، روايت و يا دخالت توسط مردان مورد نظر نمي باشد. به اين دليل می باشد که کلمه حضور در عنوان آمده می باشد.

همچنين در تاثير غير مستقيم امکان سوء بهره گیری توسط رابطين هست. پس از نظر من داشتن قدرت بدون حضور ِ زنان حتي مي تواند مخرب هم باشد .

 

2- قدرت

صرف حضور کافي نيست . قدرت هم به همراه حضور بايد باشد زيرا توانائي تاثير گذاري نيازمند قدرت می باشد. در واقع حضور بدون قدرت موجب استثمار زنان ميگردد. مثل وضعيتي که در روسپي خانه ها می باشد و زنان مورد استثمار قرار مي گيرند . در حالتي که فرد فاقد قدرت لازم براي تاثير گذاري باشد . موضوع بررسي کمرنگ شده و فاقد ارزش لازم مي گردد.

3- محيط اجتماعي

مفهوم سوم در اين عنوان محيط اجتماعي مي باشد. معمولا در تحقيقات کمي به محيط اجتماعي توجه لازم نمي گردد و فقط ويژگيهاي فردي با عنوان متغير مربوط به فرد سنجيده مي گردد . اما  در اين کار وقتي مي خواستم تا ثير حضور و قدرت زنان را بسنجم متوجه شدم که اين تاثير از طريق محيط اجتماعي اعمال مي گردد . پس متغير محيطي را ابداع کردم .

در واقع محيط اجتماعي تصریح به متغير محيطي دارد . من در تحقيقات ديگر مفهومي به اين عنوان و محتوا نديدم در نتيجه در اين پايان نامه، مدتي از وقت خود را صرف بررسي اين مفهوم و روش سنجش آن کردم . در اينجا توضيح مختصري ارائه مي گردد ولي در بخش 6-4-2 بطور مفصل تري در باره متغير محيطي بحث خواهد گردید.

 

متغيرمحيطي چيست؟

متغير فردي ، مختصات فرد مورد تحقيق يا واحد تحليل را مي سنجد ولي متغيرهاي محيطي متغيرهائي اند که ويژگي فردي واحد تحليل نمي باشند. بلکه برآيندي از ويژگيهاي افراد حاضر در محيط فرد ، هستند افرادي که بر فرد تاثير گذار مي باشند.

براي مثال ميانگين سن افراد حاضر در محيط يک فرد بيانگر متغير محيط سن او مي باشد و يا ميانگين تحصيلات کساني که بطور مرتب با فرد در ارتباط هستند مي تواند متغير محيط تحصيل او باشد.

براي روشن شدن اهميت متغير محيطي مثال ساده اي مي آورم . کودک ده ساله اي را در نظر داشته باشيد که با افراد مسن مانند مادر بزرگها و پدر بزرگها زندگي مي کند . و همچنين کودک ده ساله ديگري را فرض کنيد که با هم سن و سال هاي خود و يا افراد جوان زندگي مي کند . اين دو کودک داراي رفتار و گرايشات متفاوتي هستند که ناشي از محيط اجتماعي آنها مي باشد. متغير فردي سن آنها يکسان می باشد ، اما متغير محيط سن آنها متفاوت بوده و تاثيرات متفاوتي را از محيط خود دريافت مي کنند . در نتيجه سنجش متغير محيطي مي تواند اين تاثيرات متفاوت را در نظر گرفته و کيفيت تحقيق را بهتر کند.

 

در اين تحقيق سوال اصلي عبارتست از : آيا افزايشِ حضور و قدرت زنان در محيطهاي اجتماعي مردان موجب افزايش: گرايش به صلح، گرايش به پيشرفت ، تعلق اجتماعي ، سرزندگي ، و کاهش گرايش به کجروي اجتماعي ، مي گردد؟

 

1-1 ) طرح مسئله

محيط اجتماعي زندگي فرد تأثیر مهمي در شکل گيري گرايشات او دارد . بوم شناسي[1] اصطلاحي می باشد که در زيست شناسي مطرح می باشد . ولي در اوايل قرن بيستم اين اصطلاح توسط جامعه شناسان دانشگاه شيکاگو بطور جدي به جامعه شناسي و مطالعات شهري وارد گردید.

« رابرت، ج، پارک ايده بوم شناسي اجتماعي و تهاجم و موفقيت، را مطرح نمود … او نشان داد محيط شهري بطور بالقوه و در جهت منفي، هنجارهاي سنتي را درهم مي شکند و موجب آنومي مي گردد» (باند 2004:20) .

آيا ويژگيهاي محيطي موجب افزايش جرم مي گردد؟ رابرت پارک محله هاي  شهر را به شکل دايره هاي هم مرکز بررسي نمود و آن را به بوم زيست[2] تشبيه نمود . دايرة مرکزي را ناحيه اصلي کار[3]   و دومين حلقه دايره از مرکز را منطقه انتقالي[4] ناميد . «ويژگي ناحيه انتقالي فرسودگي فيزيکي مي باشد ، خانه هاي حقير ، خانواده هاي ناقص ، نرخ بالائ نوزادان غير قانوني و جمعيت ناهمگون ناپايدار. ساکنين در پائين ترين حد مقياس اجتماعي-اقتصادي مي باشند با درآمد ، تحصيلات و اشتغال اندک، علاوه بر نرخ بالاي بزهکاري ، اين ناحيه نرخ بالاي رسمي جرايم بزرگسالان همچون ، اعتياد ، الکليسم ، خود فروشي ، بيماريهاي رواني را دارد . تمام اين اشکال کجروي و بي قانوني به عنوان نتيجه بي سازماني اجتماعي درون اين نواحي شهري تفسير مي گردد . جامعه شناسان شيکاگو بيان مي دارند که ساکنين اين ناحيه از نظر زيست شناختي يا روانشناختي غير طبيعي نمي باشند . پس جرم وانحراف آنها صرفا پاسخ طبيعي مردمان نرمال به يک شرايط غير نرمال اجتماعي مي باشد . تحت اين شرايط ،سنتهاي جرمي و بزهکاري توسعه يافته و به صورت فرهنگ خاصي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردد .»[5]

به هرحال محيط اجتماعي موجب بروز رفتارهاي خاص اجتماعي مي گردد. پس در صورت تغيير محيط اين رفتارها نيز تغيير مي کند.

در اين تحقيق کوشش مي گردد ، ابعاد و ويژگيهايِ محيطيِ اجتماعيِ افراد با در نظر داشتن متغيرهاي محيطيِ مختلف مانند :

١- حضور و قدرت زنان ، (در محيط فرد)

٢- محيط سني ، (ميانگين سني افراد حاضر در محيط فرد )

٣- محيط تحصيلاتي ، (ميانگين تحصيلات افراد حاضر در محيط فرد)

٤- محيط درآمد ، (ميانگين درآمد افراد حاضر در محيط فرد)

٥- محيط مذهبي ،(ميزان مذهبي بودن افراد حاضر در محيط فرد)  بررسي گردد .

سپس ارتباط اين متغييرهاي محيطي را با گرايشهاي افراد همچون :

1- گرايش به صلح يا جنگ طلبي ،

2- گرايش به پيشرفت ،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- گرايشهاي کجروي اجتماعي،

٤- تعلق اجتماعي و

٥ – احساس سرزندگي ،

بررسي مي گردد .

ديدگاههاي مختلف راه حلهاي متفاوتي را براي معضلات اجتماعي که در اين تحقيق به عنوان متغييرهاي وابسته مطرح شده می باشد ، ارائه مي کنند و استدلالهاي خاص خود را دارند .

 

برگشت

1-1-1) محيط سني: معمولا در گفتگوهاي روزمره مي شنويم که مي گويند : جوان می باشد و جاهل ، يعني اگر سن فرد بالاتر رود عاقل تر مي گردد و سازگاري بيشتري با اجتماع خواهد داشت . اين موضوع به متغيير سن توجه دارد و افزايش آن را در حل معضلات اجتماعي موثر مي داند . دليل آن را نيز در جامعه پذيري مي دانند . از نظر جامعه شناسان جامعه پذيري در طول عمر بشر ادامه دارد و با افزايش سن به گونه کلي جامعه پذيري بيشتري انجام مي گردد .

بنا به تعريف لوين[6] « اجتماعي کردن (فرهنگي يابي ) فرايندي می باشد که توسط آن فرد ياد ميگيرد به عنوان عضوي از جامعةاش رفتار کند و موجودي اجتماعي گردد . فرد ياد مي گيرد که جامعه از او چه انتظاري دارد ، يعني قواعد فرهنگي را که راهنمائي براي شرکت مناسب در اجتماع هستند ، ياد مي گيرد . ياد ميگيرد که چگونه خود را با فرايند هاي الگوئي تعامل اجتماعي گروه متناسب نمايد . به گونه اختصار جامعه پذيري به انتقال نوزاد از حالت ارگانيسمي ابتدايي به وضعيت مشارکت بزرگسالانه در اجتماع دلالت دارد» (وايولو :182١٣٧٨) .

« جامعه پذيري هنگام تولد آغاز شده و تا هنگام مرگ پايان نمي يابد زیرا که شخص دائما در حال تنظيم رفتار خود در حضور ديگران می باشد» (وايولو :183١٣٧٨) .

آرابلا تروپ[7] در مورد آشوبگري فوتبال در گزارشي که به مجلس عوام بريتانيا[8] ارائه مي کند. حضور افراد مسن را مهار کننده مي داند و عدم حضور افراد مسن در ورزشگاه هنگام مسابقات فوتبال را از عوامل آشوب بيان مي کند. او مي نويسد: «… دامنه وسيعي از تبيين هاي ممکن براي به وجودآمدن خشونت بين طرفدارن فوتبال ارائه شده می باشد. شامل : شرايط بد فيزيکي زمين، اين واقعيت که مسابقه خود تقابل می باشد ، رفتار بد بازيکنان، دخالت گروههاي دست راستي ، بي توجهي مسئولان ، عدم حضور افراد مسن که مي توانند اثر مهار کننده داشته باشند، تمايل به مبارزه ، بيکاري ، و مستي و يا شايد کنش متقابل برخي يا همه اين عوامل» (تروپ 2000) .

البته در اينجا به متغير سن نيز توجه مي گردد . بررسي متغير محيطي سن ، که بيانگر ميانگين و يا مقدار هر فرد در پيوستار برآيند سني اطرافيان او و به گونه کلي محيط او مي باشد . مي تواند براي بررسي گرايش هاي فرد با در نظر داشتن متغييرهاي وابسته مورد نظر بهره گیری گردد . همچنين مي توان از اين منظر نيز به مسئله نگاه نمود ، که آيا صرفا جوان بودن مي توان به معناي مشکل زا بودن باشد .

برگشت

 

2-1-1) محيط تحصيلاتي : گروهي نيز به تحصيلات توجه دارند . در بحثهاي عاميانه گاهي مي گويند همش از بي سوادي و بي فرهنگي می باشد . و اين نشان از اعتقاد به اهميت تحصيلات در گرايشهاي افراد می باشد . بسيار از مردم افراد تحصيل کرده را صلح طلب تر و داراي گرايش به پيروي بيشتر از هنجارهاي اجتماعي ميدانند.

مي توان گفت اولين تاکيد بر علم و دانش و صلاحيت تحصيل کردگان براي اداره جامعه توسط افلاطون مطرح شده می باشد . افلاطون معتقد به حکومت حاکمان حکيم بود (راسل 1367:173).

نظريات آگوست کنت (1798-1857) نيز در مورد رسيدن به جامعه اثباتي به نوعي تاکيد بر تحصيل و آموزش علوم اثباتي می باشد. کنت معتقد بود: « تنها اصلاح اجتماعي معتبر آن اصلاحي می باشد که شيوه انديشيدن الاهي را دگرگون کند و رويه خاص مکتب اثباتي را رواج دهد. آري اين چنين اصلاحي در اعتقادات جمعي فقط در نتيجه توسعه علمي حاصل خواهد گردید. بهترين شيوه براي ابجاد علم جديد به صورت شايسته آن، اين می باشد که پيشرفت ذهن اثباتي را از خلال تاريخ و در علومي که هم اکنون وجود دارند دنبال کنيم» (آرون 1381:131).

در واقع کنت معتقد به گذار کامل از مرحله انديشه الاهي که مربوط به مرحله تفکر ابتدائي بشر و معادل بي سوادي بوده و رسيدن به انديشه اثباتي که تسلط بر علوم و فنون که در حال حاضر در تحصيلات رسمي مطرح می باشد، مي باشد.

« او يک جامعه اثباتي و خوب را براي آينده طرحريزي کرده بود که تحت هدايت قدرت روحاني کاهنان يک دين اثباتي نوين و بانکداران بزرگ و صاحبان صنايع اداره گردد. اين کاهنان که همان جامعه شناسان علمي اند، همانند اسلاف کاتوليک شان ، بايد راهنمايان اخلاقي و مميزان اجتماع باشند و قدرت و دانش برترشان را به کار اندازند تا وظايف و الزامهاي اجتماعي افراد را به آنها يادآوري کنند. آنان بايد جهت برنامه آموزشي را تعيين کنند و در مورد توانائي هاي هر يک از افراد جامعه داوري نمايند . در جامعه سالاري اثباتي آينده ، کاهنان دانشمندِ دين بشريت با تکيه بر دانش اثباتي شان مي دانند که چه چيز براي اجتماع خوب و چه چيز بد می باشد و بر اين اساس ، بشر ها را به انجام وظيفه جمعي شان فرا ميخوانند و هرگونه فکر حقوقي ذاتي را در آنها به شدت سرکوب  ميکنند . سن سيمون گفته بود که در آينده ، مديريت چيزها جانشين تسلط انسانها بر انسانهاي ديگر خواهد گردید ، حال آنکه کنت بر اين عقيده بود که چيزهائي که بايد اداره گردند، در واقع همان افراد بشرند. بدين سان روابط بشري «شيئيت» مييابد . درست همچنان که در سده يازدهم ، پاپ براي مدت کوتاهي قدرت معنوي اش را به همه امور مادي گسترش داده بود ، کاهن اعظم بشريت نيز مي بايست با اتکاء بر دانش علمي اي که پاپ فاقد آن بود ، يک حاکميت مبتني بر هماهنگي، عدالت و درستکاري را بنا نهد. بر پايه فرمول محبوب کنت ، سامان اثباتي نوين بايد عشق را اصل ، نظم را پايه  و پيشرفت را هدف خويش قرار دهد. گرايش هاي خود خواهانه اي که در سراسر تاريخ پيشين بر بشر حاکم بودند، بايستي جايشان را به انساندوستي دهند و فريضه براي ديگران زندگي کن ، بايد راهنماي انسانها گردد. افراد بشر سرشار از عشق به همنوعان شان خواهندشد و به مهندسان اثباتي روح از دل و جان حرمت خواهند گذاشت، زیرا که اينان دانش علمي گذشته و آينده و راه قانونا تعيين شده يک آينده قابل پيش بيني را تجسم خواهند نمود» (کوزر 1380:36).

 

برگشت

 

3-1-1) محيط درآمد : و يا گروهي فقر و اختلاف طبقاتي را عامل معضلات مي دانند . کارل مارکس بطور کلي نظام اجتماعي متکي بر مالکيت وسايل توليد را در طول تاريخ زير سوال مي برد و آن را موجب استثمار و ايجاد طبقات ستمگر و تحت ستم ميشمارد. آخرين اين نظامهاي استثماري نظام سرمايداري می باشد. بطور کلي مکتب تضاد و گرايش مدرن آن رويکرد انتقادي مسائل را از اين منظر تحليل مي کند .

در رويکرد انتقادي : « کل نگري . . فرضيه کليدي رويکرد انتقادي می باشد . . مسائل اجتماعي با مجموعه اي از رويدادها ، تغييرات و فشار هائي که در مورد همه نهادهاي اجتماعي اعمال مي گردد ، ارتباط متقابل دارند . . مسئله اجتماعي وضعيتي می باشد که از استثمار طبقة کارگر ناشي مي گردد . . شکلي از سازمان اجتماعي که جامعه سرمايداري ارائه مي دهد ، موجد دامنه وسيعي از مسائل خاص اجتماعي می باشد . اين نظام سلطه طبقاتي می باشد که مسئله اجتماعي جرم را ايجاد و آن را حفظ مي کند . . سرمايه داران فقر را حفظ کرده و قوانين را به نفع خود تدوين مي کنند و به اجرا مي گذارند» (رابينگتن و واينبرگ1383:187) .

برگشت

 

4-1-1) محيط مذهبي : گروهي براي ايمان مذهبي اهميت قائل هستند و آن را راه حل تمام معضلات بشر و جامعه مي دانند . بر خلاف مارکس که موتور حرکت تاريخ را تضاد و مبارزه طبقاتي مي داند، ماکس وبر موتور حرکت تاريخ را مذهب و ايمان مذهبي مي داند . وبر علت عقب ماندگي کشورهاي آسيائي و پيشرفت اروپا و ايجاد سرمايداري را در مذهب جستجو مي کند . وبر در کتاب “اخلاق پروتسان و روحيه سرمايداري” اعتقادات خاص مذهب پروتسان را موجب به وجودآمدن سرمايداري بيان کرده می باشد[9] .

برگشت

 

5-1-1) حضور و قدرت زنان : ولي کمتر کسي به جنسيت و تاثير آن توجه کرده می باشد . اثرات فقدان حضور زنان در محيط هاي خاص در اجتماعات و گروهها و عواقب آن در جامعه بندرت بررسي يا تحقيق منظم شده می باشد .

« مسئله مهم در بررسي هاي … جامعه شناسي … ديدگاه دو جنسي داشتن در اين بررسي ها ميباشد. فرق يك اجتماع كاملا” زنانه با يك اجتماع كاملا مردانه چيست، هر كدام از اين گروه ها چه رفتاري دارند . گروه ، جماعت ، شورش ، تعامل هاي اجتماعي ، نهاد هاي اجتماعي و غيره , اگر با ديدگاه دو جنسي بررسي نشود.  موجب درك غلط از عملكرد و پديده هاي اجتماعي ميگردد .

براي مثال تعامل در يك گروه كه تماما” از اعضاي زن تشكيل گرديده في نفسه متفاوت از گروهي ميباشد كه بطور كامل مردانه می باشد و يا گروهي كه از اعضاي مساوي زن و مرد تشكيل گرديده می باشد و يا رفتار جماعت در حالتي كه فقط مردانه می باشد متفاوت از جماعتي می باشد كه تعدادي زن در بين آنها باشد (مثل تماشاچيان فوتبال). گفته ميشود كه در محيط هاي كاملا مردانه به ويژه اگر مدتي نيز از زنان جدا باشند طرز صحبت كردن به سمت بي ادبانه تر شدن گرايش پيدا ميكند و تمايل به ياغي گري و توطئه چيني افزايش مييابد.

برخورد جوامع نيز بدينگونه ميباشد و نيازمند نوعي بررسي دوگانه و دو جنسي ميباشد. نبايد رفتار گروهي از مردان را به كل جامعه تعميم داد و يا برخورد دو ملت را كه تحت سلطه تمايلات رقابت جويانه حكومت مردانه می باشد را گرايش ذاتي و دروني جوامع بشري دانست» (پرکاس٤:5١٣٨٢).

تاريخ جوامع انساني تاريخي مردانه و براساس جامعه مردسالار نوشته شده می باشد ، و کمتر توجه اي به تأثیر زنان در جامعه شده می باشد . در نظر داشتن ويژگيهاي زنان و تاثير آن در شرايط اجتماعي به گونه کلي ناديده گرفته شده می باشد . به قول يان کرايب جامعه شناسي نيز از آغاز دانشي مردانه بوده می باشد (کرايب 1997) .

در متغيير محيطي جنسيت دو مفهوم «حضور» و «قدرت» مطرح شده می باشد. همانطور که در مقدمه بيان گردید، در اينجا صرف داشتن قدرت بدون حضور براي زنان يا صرف حضور بدون قدرت نتيجه موثر و مورد نظر را ندارد . زيرا حضور بدون قدرت زنان موجب سوء بهره گیری مردان و استثمار جنسي مي گردد و قدرت بدون حضور نيز موجب گمراهي در اعمال قدرت و عدم شناخت دقيق شرايط خاص اجتماعي و سوء بهره گیری حاضران و واسطه هاي مرد اين اعمال قدرت مي باشد.

پس در اينجا اين مسئله به آزمون گذاشته مي گردد که آيا حضور و  قدرت زنان مي تواند ، موجب ايجاد گرايشهاي صلح طلبانه , گرايش به همکاري , گرايش به پيشرفت ، کاهش گرايشهاي کجروي اجتماعي و افزايش تعلق اجتماعي ، گردد ؟ يا اينکه متغييرهاي محيطي ديگر همچون : سن، تحصيلات،  درآمد و مذهب تاثير بيشتري دارند.

برگشت

 

 

2-1) اهميت مسئله

البته در اين تحقيق توجه عمده به متغيير محيطي جنسيت ، يعني حضور و قدرت زنان در محيط هاي اجتماعي مي باشد . به نظر محقق حضور و قدرت زنان در گروههاي اجتماعي موجب ايجاد جو همکاري بيشتر ، صلح طلبي , ميل به پيشرفت و رقابت سالم ، کاهش کجروي ، تعلق بيشتر به اجتماع ، مي باشد . متغيير هاي مستقلِ ديگر ، مانند : سن ، تحصيلات ، درآمد،  ايمان مذهبي،  نيز براي مقايسه و شناسائي اهميت آنها اندازه گيري مي گردد .

در اينجا به تاثيرات يک متغيير مستقل يعني حضور و قدرت زنان , که علت محسوب مي گردد ، توجه شده می باشد . در واقع , نتايج تاثير يک علت مورد نظر می باشد نه شناخت علل به وجودآورنده يک معلول (متغيير وابسته) که معمولا در تحقيق هاي تبييني در پي کشف يا اثبات آن هستند .

از نظر کاربري : متغييرهاي وابسته مورد نظر در اين تحقيق از مهمترين ويژگيهاي اجتماعي مي باشد . شناسائي و درک عوامل موثر بر اين متغييرها تأثیر بسيار زيادي در درک جامعه در کل داشته ، که بشر را قادر به دخالت مفيد در اجتماع و ايجاد تغييرات مطلوب در آن مي نمايد .

نگاه به برخي گرايش هاي افراد با اين ديد که آنها متاثر از روابط اجتماعي مي باشند .

برگشت

 

1-2-1) مسئله صلح : در بين اين مسائل مهمترين و تهديد کننده ترين آن شايد بتوان گفت جنگ و خشونت می باشد . هرساله در جايجاي دنيا جنگهاي مختلف ايجاد مي گردد ، و در بخشهائي هم که در صلح موقت قرار دارد کابوس تهديد جنگ هست و بدين جهت سرمايه هاي مادي و انساني زيادي را به خود اختصاص مي دهد . آيا يافتن عاملي که بتواند مسئله صلح طلبي را تبين کند مهم نيست؟

با در نظر داشتن مباحث نظري اين تحقيق که جنگ را ناشي از رقابت در دو نوع «جنسي» و براي «بهرمندي از منابع محدود» مي داند. مي توان اميدوار بود که با کنترل رقابت جنسي با حضور و قدرت زنان در محيط هاي اجتماعي به نوعي به کنترل خشونت و جنگ طلبي رسيد. در اينجا اهميت اين بررسي براي جامعه شناسي روشن مي گردد.

برگشت

 

2-2-1) گرايش به پيشرفت : اگر چه در حال حاضر اهميت پيشرفت به اندازه مسئله صلح نمي باشد اما در دنياي کنوني هر کشوري که از غافله پيشرفت عقب بماند و مردمان آن دچار رکود و سستي گردد. هويت خود را از دست داده و در فرهنگهاي ديگر حل مي گردد . با در نظر داشتن فرايند جهاني شدن و توسعه و گسترش ارتباطات فرهنگهاي داراي پيشرفت سريع تر قدرت تسلط بيشتري داشته و مي توانند فرهنگهاي ديگر را در خود حل کنند. پس جامعه اي که بتواند در مردمان خود حس پيشرفت را زنده و تقويت کند مي تواند هويت خود را نيز بازيافته و تقويت کند. کُند شدن گرايش به پيشرفت در سيصد سال گذشته در کشور ما پس از فروپاشي سلسله صفوي صدمات زيادي به هويت و حس خودباوري ملت ما زده می باشد . و اين وظيفه جامعه شناسان کشور ما مي باشد که راه هاي تقويت گرايش به پيشرفت را جستجو کرده و در اين عرصه راه گشا باشند.

برگشت

 

3-2-1) گرايشهاي کجروي اجتماعي : مسئله کجروي اجتماعي موضوعي می باشد که گريبانگير تمامي جوامع مدرن  و مانند کشور ما مي باشد. اين موضوع موجب از بين رفتن سرمايه هاي مادي و نيروهاي انساني مي گردد و سرمايه اجتماعي را کاهش مي دهد . اعتماد که عنصر اصلي سرمايه اجتماعي مي باشد با افزايش انحرافات کاهش مي يابد و مردم احساس ناامني و بي اعتمادي مي کنند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بطور کلي سلامت هر جامعه در ارتباط با پائين بودن ميزان انحرافات و کجروي اجتماعي مي باشد. با در نظر داشتن چارچوب نظري اين تحقيق محيط هاي مردانه که در آنها زنان حضور قدرت ندارند ، و يا ضعيف می باشد، بستر انحرافات مي باشند. با شناخت دقيق حضور و قدرت زنان مي توان از فشار انحراف زائي اين محيط ها کاسته و از عواقب دردناک آن در امان بود . مثالهاي اين محيط هاي نامطلوب زياد می باشد ولي بررسي و سنجش ويژگيها و ميزان انحراف و نوع آن مفصل می باشد و خود نيازمند تحقيقات جداگانه مي باشد. مکانهاي همچون ، پادگانهاي نظامي ، خوابگاه هاي کارگري و دانشجوئي ، و غيره نمونه هاي آن مي باشند.

برگشت

 

4-2-1) تعلق اجتماعي : بسياري از جامعه شناسان انحرافات را ناشي ضعف تعلق اجتماعي فرد به جامعه مي دانند ، با در نظر داشتن فرضيه اين تحقيق که هردو آنها يعني کجروي و تعلق اجتماعي را متاثر از حضور و قدرت زنان مي داند. مي توان اين دو متغيير را دو بعد مختلف يک پديده دانست که تاثيرات مشابه داشته و از يک منشاء سرچشمه مي گيرند. « هيرشي ، رکلس، فرايدي و هيگ بعنوان پيشگامان نظريه کنترل اجتماعي با تکيه بر نظريات دورکيم … به ابداع و بسط اين تئوري پرداخته اند . اين تئوري بر اين فرض استوار می باشد که کجروي ناشي از ضعف يا گسستگي تعلق فرد به جامعه می باشد» (محسني تبريزي 1383:89).

برگشت

 

5-2-1) احساس سرزندگي : اين متغيير نيز مانند ديگر متغييرهاي وابسته فوق در زندگي اجتماعي اهميت زيادي دارد و با در نظر داشتن اينکه با آن متغييرها تا حدودي همپوشاني داشته سنجش آن مي تواند در تحليل و مقايسه آن متغييرها و اعتبار تحقيق مورد بهره گیری قرار گيرد.

سرانجام بررسي و درک اثر متغيرهاي مطرح در اين تحقيق راهکارهاي مناسبي را براي مداخله در امور اجتماعي به جامعه شناسان ارائه مي دهد ، تا با دخالت و ايجاد تغيير در اين متغيرها بتوانند تاثير مناسب را در طریقه رشد اجتماعي داشته باشند .

از نظر تئوريک : همچنين از نظر تئوريک با در نظر داشتن اينکه در جامعه شناسي توجه اندکي به تفاوت تاثير حضور جنسي شده و ديدگاه غالب عدم در نظر داشتن تمايز جنسي می باشد . در نظر داشتن اين تمايزِ تاثير گذاري جنسي مي تواند در پيشرفت جامعه شناسي موثر باشد . البته کارهاي تئوريک انجام شده ، در حوزه تفاوتهاي جنسي بيشتر به حقوق دو جنس و برابري آن و کوشش براي اثبات آن مي باشد .

از نظر روش شناختي : جنبه خاص اين تحقيق در نظر داشتن متغيرهاي محيطي و طرح آن مي باشد . در اغلب پژوهشهاي علوم اجتماعي به متغيرهاي فردي و يا اگر دقيق تر بخواهيم بگوييم به متغيرِ خاصِ واحد تحليل توجه مي گردد . در نظر داشتن ويژگيهاي محيطي واحد تحليل و يا در موارد خاص ويژگيهاي محيطي افراد مورد پژوهش از مزيتهاي اين تحقيق می باشد .

(نگاه کنيد به بخش 2- 5)

برگشت

 

3-1) اهداف تحقيق

مهمترين هدف اين تحقيق تبيين تاثيراتِ حضور و قدرت زنان در محيط هاي اجتماعي و يا اثرات فقدان حضور زنان می باشد . بررسي اين موضوع در محيط هاي خاص و در نظر داشتن عواقب آن در جامعه موجب مي گردد که اهميت مناسب به تأثیر زنان در جامعه داده گردد . اين حضور مي تواند در مواردي موجب کاهش انحرافات اجتماعي و محروميت در محيط هاي مختلف گردد .

يکي از مهمترين معضلات در اداره جوامع کنترل رسمي و غيره رسمي مي باشد. در صورت تائيد تأثیر مثبت زنان در موارد مورد بررسي در اين تحقيق مي توان در کنترل رسمي و غيره رسمي تأثیر بيشتر و موثرتري را بر عهد زنان گذاشت .

هدف اين تحقيق را در دو مورد زير مي توان اختصار نمود :

1- شناخت بهترِ تاثيرِ ترکيب جنسي در محيطهاي اجتماعي و توسعه يافته هاي علمي- تجربي زيست شناختي در بستر جامعوي و بهره برداري از آنها در زندگي اجتماعي و زدودن ابهامات القاء شده تاريخي- فرهنگي بشر در مورد زنان .

2- توجه بيشتر به متغيرهاي محيطي و تاثير آنها در گرايشهاي افراد .

[1] – Ecology

[2] – Ecosystem

[3] – Central Business District

[4] – Transitional Zone

[5]-)Criminological Theory مراجعه گردد به (

[6] – Levin

[7] – Arabella Thorp

[8] – the House of Commons on 13 July 2000

[9] – وبر ضمن مقايسه شرايط چين و اروپا در قرون وسطي به اين نتيجه مي رسد که فقدان يک مذهب خاص در چين که بر کار و پس انداز تاکيد کند، و وجود آن در اروپا (مذهب پروتستان) علت تفاوت دو منطقه از نظر پيشرفت سرمايداري مي باشد. که البته بهره گیری از برهان خلف در جامعه شناسي به علت تعدد متغييرها و وجود متغييرهاي ناشناخته صحيح نيست. مانند در مورد چين و بطور کلي کشورهاي آسيائي وجود متغيير حمله مغولها و تاتارها و عشاير يکي از مهمترين عوامل ويژگي خاص اين کشورها مي باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***