فایل پژوهش: پایان نامه ارشد علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی :مردسالاری و خشونت خانوادگی

با عنوان :مطالعه تأثیر مردسالاری در خشونت خانوادگی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

لوگوی دانشگاه تهران--

 

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

گرایش پژوهش علوم اجتماعی

موضوع :

مطالعه تأثیر مردسالاری در خشونت خانوادگی

مطالعه نظری همراه با پژوهش پیمایشی درشهرستان سبزوار

استاد راهنما :

دکتر یحیی علی بابایی

 

استادمشاور :

دکتر سید ضیاء هاشمی

 

نگارش :

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده :

پژوهش حاضر به بررسي تأثیر و سهم متغير پدرسالاري در بروز خشونت خانوادگي مي پردازد ؛ هر چند منكر تاثير ديگر متغيرها در پيدايش اين پديده نيست . خشونت خانوادگي به معني فرايندي می باشد كه در آن زوج يا شريك زندگي از خود رفتارهاي خشونت آميز بر ضد زوج ديگر نشان مي دهد . به بيان ديگر خشونت خانوادگي به خشونتي اطلاق مي گردد كه معمولا در محيط خلوت و خصوصي خانواده به وقوع مي پيوندد و در بيشتر موارد ميان افرادي اتفاق مي افتد كه به سبب صميميت ، ارتباط خوني  و يا قانوني به هم پيوند خورده اند .

در اين تحقيق از رويكردهاي متعدد جامعه شناسي از قبيل نظريات فمينيستي ، نظريه اقتدار و سلطه ، نظريه تضاد ، نظريه تأثیر ها و نظريه منابع بهره گیری شده كه بر اساس اين نظريات مهمترين متغيرهاي مستقل تاثيرگذار بر پديده خشونت خانوادگي عبارتند از : اعتقاد به پدرسالاري از سوي مردان ؛ اعتقاد به تبعيض جنسيتي ؛ تداخل تأثیر زوجين ؛ اختلاف پايگاهي زوجين ؛ تضاد سلايق زوجين ؛ انحراف اخلاقي شوهر؛ اختلاف سطح تحصيلات زوجين و بيكار بودن شوهر .

اين تحقيق با بهره گیری از روش پيمايش بر روي 380 خانوار شهرستان سبزوار و طراحي پرسشنامه اي براي زنان متاهل صورت گرفت و از روش هاي آماري زیرا رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير بهره گرفته گردید .

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه متغير اعتقاد به پدرسالاري از سوي مردان داراي بيشترين اثر مستقيم و غير مستقيم بر روي خشونت خانوادگي می باشد و بعد از اين متغير مي توان به متغيرهاي تبعيض جنسيتي و تضاد سلايق زوجين تصریح كرد . به اين ترتيب يافته هاي اين تحقيق در راستاي تقويت فرضيات مهم نظريات فيمينيستي ، نظريه منابع ، تئوري تضاد و تضعيف فرضيات نظريات تأثیر ، اقتدار و سلطه و ناسازگاري پايگاهي مي باشد .

كليدواژه ها : خشونت خانوادگي ، پدرسالاري ، تبعيض جنسيتي ، تضاد سلايق زوجين ، تداخل تأثیر ، ناسازگاري پايگاهي

 

 

 

فهرست جداول صفحه
جدول ( 1-3 ): ضریب پایایی شاخص ها…………………………………………………………………………. 51
جدول ( 2-3 ): حجم نمونه برحسب مناطق درشهرسبزوار…………………………………………. 54
جدول ( 1-4 ): آماره های مربوط به سن زنان…………………………………………………………………….. 57
جدول ( 2-4 ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن………………………………………………………………. 59
جدول (3-4 ): آماره های مربوط به سن همسران……………………………………………………………….. 60
جدول (4-4 ): توزیع پا سخگویان بر حسب سن همسر………………………………………………………. 61
جدول (5- 4 ): توزیع پا سخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………………………….. 62
جدول (6-4 ): میزان تحصیلات همسران…………………………………………………………………………….. 64
جدول ( 7-4 ): توزیع پا سخگویان برحسب وضعیت شغلی……………………………………………….. 65
جدول ( 8-4 ): توزیع وضعیت شغلی همسران…………………………………………………………………….. 66
جدول (9-4 ): توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اقتصادی خانواده پدری……………………….. 67
جدول (10-4 ): توزیع وضعیت اقتصادی خانواده پدری مردان…………………………………………… 69
جدول (11-4 ): توزیع وضعیت شغلی همسران…………………………………………………………………… 70
جدول ( 12-4 ): آماره های مربوط به خشونت خانوادگی…………………………………………………… 72
جدول (13-4 ) : توزیع میزان خشونت خانوادگی……………………………………………………………….. 73
جدول (14-4 ): آماره های مربوط به خشونت روانی…………………………………………………………… 74
جدول (15-4 ): توزیع میزان خشونت روانی……………………………………………………………………….. 76
جدول (16-4 ): آماره های مربوط به خشونت اقتصادی……………………………………………………… 77
جدول (17-4 ): توزیع میزان خشونت اقتصادی………………………………………………………………….. 78
جدول ( 18-4 ): آماره های مربوط به خشونت فیزیکی………………………………………………………. 79
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید