دانلود پژوهش: پایان نامه رشته علوم اجتماعی – مقطع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسي و مقايسة فعاليت‏هاي شغلي در ميان عشاير

 با عنوان :بررسي و مقايسة فعاليت‏هاي شغلي در ميان عشاير اسكان ‏يافتة شهرستان مهر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فـهـرسـت مـطـالـب

صفحه

فـصـل اول : كـلـيـات  11
1ـ 1ـ  مـقـدمـه 12
2ـ 1ـ طـرح مسئـلـه 14
3ـ 1ـ سئوالات تحقيق 19
4ـ 1ـ  اهـمـيـت و ضرورت تـحـقـيـق 20
5ـ 1ـ اهداف تحقيق 22
6ـ1ـ زمان پژوهش 23
7ـ1ـ ابهامات و مشكلات تحقيق 23
8ـ1ـ انگيزة تحقيق 24
9ـ1ـ ابزار تحقيق 24
10ـ 1ـ  روش تـحـقـيـق 24
1ـ 10ـ 1ـ تكنيك های تحقيق 31
1ـ 1ـ 10ـ 1ـ مـشـاهـده  31
2ـ 1ـ 10 ـ 1ـ  مـصـاحـبـه 32
3ـ 1ـ10 ـ 1ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارك 33
4ـ 1ـ10ـ 1ـ  عـكـس 33
11ـ 1ـ چـارچـوب نـظـري 34
1ـ 11 ـ1 ـ نـظـريـة كاركردگـرايـي 34
1ـ 11ـ1 ـ نـظـريـة نوآوری 38
12ـ 1ـ پـيـشـيـنـه تحـقـيـق 43
13ـ1ـ مفاهيم و اصطلاحات 47
 

 

 

 

 

فـصـل دوم : ميدان تحقيق 51
1ـ 2ـ  اسـتـان فـارس 52
2ـ 2ـ شـهـرسـتـان مُهر 55
1ـ2ـ 2ـ مـوقـعـيـت جـغـرافـيـايـي 55
2ـ 2ـ 2ـ جـغـرافـيـاي انـسـانـي 58
1ـ2ـ2ـ2ـ تعداد و سير تحول جمعيت طي چهار دوره سرشمـاري 58
2ـ2ـ2ـ2ـ تـوزيـع جـمـعـيـت 60
3ـ2ـ2ـ2ـ تـراكـم جـمـعـيـت 63
4ـ2ـ2ـ2ـ وضـعـيـت سـواد 63
‌5ـ2ـ2ـ2ـ تـركـيـب سـنـي و جـنـسـي 65
3ـ2ـ2ـ اقـتـصـادي و انـرژي 65
3ـ2ـ عـشـايـر 67
1ـ3ـ2ـ‌وضعيت‌موجود در‌جامعة‌عشايري‌براساس‌سرشماري1377 70
2ـ3ـ2ـ سـرشـمـاري عـشـايـر كـوچـنـده سال 1377 72
3ـ3ـ2ـ توزيع‌جمعيت6ساله‌وبيشترعشايري‌كشوربرحسب‌وضع‌سواد 72
4ـ3ـ1ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
5ـ3ـ2ـ اراضـي زراعـي مـتـعـلـق بـه عـشـايـر 72
6ـ3ـ2ـ‌آمارجمعيتي‌عشايرداوطلب‌اسكان‌برحسب‌محل‌موردنظربراي‌اسكان 73
7ـ3ـ2ـ آمار جمعيتي عشاير بر حسب  علاقه به اسكان يا كوچ 73
8ـ3ـ2ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستاي كريم آباد) 75
فـصـل سوم : فعاليت‏ها و ويژگي‏هاي اقـتـصادي عشاير مورد مطالعه قبل از اسكان 84
1ـ 3ـ فعاليت‏هاي اقتصادي 84
1ـ 1ـ 3ـ صـنـايـع دسـتـي و فـرش بـافـي 86
2ـ 1ـ 3ـ بـافـت سـيـاه چـادر 91
3ـ 1ـ 3ـ تـولـيـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـي 92
4ـ1ـ3ـ فـعالـيت‏هاي‏مـبتني بـر نـگهـداري، پرورش، چـرا دام‏هـا 94
2ـ3ـ ويـژگـي‏هـاي فعالیت های شـغـلـي و اقـتـصـادي 96
1ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد نـيـمـه خـود كـفـا و تـقـريـبـاً خـود كـفـا 97
2ـ2ـ 3ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـيـشـتـي 97
3ـ2ـ3ـ تـولـيـد بـراي مـصـرف 98
4ـ2ـ 3ـ تكنـولوژي ابتدائي در تهيـه و ساخـت مـحـصـولات 99
5ـ2ـ 3ـ نـوع مـعـيـشـت غـالـب مـبـتـنـي بـر دامـداري 99
6ـ2ـ 3ـ زنـدگـي اقـتـصـادي پـر مـشـقـت 99
7ـ2ـ 3ـ رابـطـة كـاري خـانـوادگـي 99
فـصـل چهارم : دلايـل و ريشه‌هاي اسـكـان 101
1ـ4ـ خـلـع سـلاح و اسـكان عـشـايـر ايـران 105
2ـ4ـ اصـلاحـات ارضـي 108
3ـ4ـ  مـلـي كـردن جـنـگل هـا و مـراتـع 110
4ـ4ـ نـفـوذ سـاختـار شـهري 111
5ـ 4ـ بسط نهاد‌هاي فرهنگي جديد 112
6ـ4ـ عـدم تـوانـائـي مـالـي ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادي 113
7ـ4ـ دلايـل شـخـصـي 114
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـايـر مورد مطالعه پـس از اسـكـان 116
1ـ5ـ تغيير رفتارهاي گروهي 117
2ـ5ـ گسترش ارتباطات 119
3ـ5ـ تغيير اشكال معيشتي 120
4ـ5ـ روابط جديد با دستگاه‌هاي دولتي 123
5ـ5ـ نيازهاي جديد 124
6ـ5ـ افزايش نرخ با سوادي 125
1ـ 6ـ 5ـ بالا رفتن سطح آگاهي افراد 127
2ـ 6ـ 5ـ تأثـير بر پايـگاه اجتـماعي افـراد 128
3ـ 6ـ 5 ـ مهاجرت 128
4ـ 6ـ 5 ـ ايجاد هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري جديد 129
5ـ 6ـ 5 ـ تحول در ملاك هاي ازدواج 129
6ـ 6ـ 5 ـ شكاف ميان دو نسل 130
فـصـل ششم: فعاليت‏ها و ويژگي‏هاي اقتصادي پس از اسكان عشاير روستاي كريم‏آباد 131
1ـ 6ـ فعاليت‏هاي اقتصادي 132
1ـ1ـ 6ـ دامـداري و فـعـالـيـت هـاي وابـسـتـه 132
2ـ1ـ6ـ صنايع دستي 134
3ـ1ـ 6ـ بـاغـبـانـي 136
4ـ1ـ 6ـ فـعـالـيـت در شـركـت هـاي صـنـعـتـي 139
5ـ1ـ 6ـ پـرورش زنـبـور عـسـل 140
6ـ1ـ 6ـ مـشـاغـل خـدمـاتـي 142
7ـ1ـ 6ـ كـشـاورزي 143
2ـ6ـ ويژگي‏هاي اقتصادي 144
1ـ2ـ6ـ خانواده به عنوان اصلي ترين واحد توليد 144
2ـ2ـ6ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـاي هـسـتـه‏اي و مـسـتـقـل 145
3ـ2ـ6ـ نوع معيشت غالب بر دامداري 146
فـصـل هفتم : تفاوت يكجانشيني عشاير با يكجانشيني روستايي در شهرستان مُهر 147
1ـ7ـ كشاورزي 148
1ـ نوع محصول توليد شده 148
2ـ كشاورزي به عنوان يك شغل و فعاليت اقتصادي 149
3ـ سابقة كشاورزي متفاوت 149
2ـ7ـ دامـداري 150
1ـ سـابـقـة دامـداري 150
2ـ دامداري به عنوان شغل و فعاليت اصلي 151
3ـ نوع دام‏ها 152
4ـ نوع تغذية دام‏ها 153
ـ نتيجه‏گيري 155
ـ فـهـرسـت مـنـابـع 161

 

 

 

ـ فهرست عكس‏ها

شمارة عكس موضوع عكس
عكس شمارة (1) كوچ عشاير قشقايي 27
عكس شمارة (2) چهرة يك مرد قشقايي 27
عكس شمارة (3) زوج كهنسال عشايري در شهرستان مُهر 28
عكس شمارة (4) خانوادة عشايري در زير سياه چادر 29
عكس شمارة (5) بهره گیری از چادرهاي جديد در ميان عشاير 35
عكس شمارة (6) سياه‌چادر درميان‌عشايرمنطقه به‌مانندگذشته كارايي‌چنداني ندارد 36
عكس شمارة (7) قبرستان تاريخي فال 56
عكس شمارة (8) آسياب آبي خوزي 56
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید