مقدمه : در این تحقیق می خواهیم تلوزیون و تبلیغات تلویزیونی را در چند منطقه از شهر تهران در بین بینندگان برنامه های تلوزیونی بررسی کنیم . تجریه و تحلیل داده ها این قسمت از دو بخش محاسبات و نمودار ما تشکیل شده است ابتدا جدول فراوانی نمودار ما برای داده هایی که ممکن بود و نموداری که داده های را می توان در آن رسم کرد بعد از آن میانگین و انحراف معیار برای داده ها رسم می شود . منطقه حجم قطعی نمونه ( پرسشگری شده ) حجم نمونه آماری ( نمونه برآورد شده ) فراوانی درصد فراوانی فراوانی حجم نمونه برآورد شده در هر منطقه درصد جمعیت منطقه به کل خانوار یک 25 3.7 25 3.7 دو 53 7.7 46 6.8 سه 24 3.5 26 3.8 چهار 70 10.2 67 9.8 پنج 39 5.7 43 6.3 شش 26 3.8 22 3.3 هفت 31 4.5 30 4.4 هشت 26 3.8 34 5 نه 32 4.7 17 2.6 ده 31 4.5 28 4.2 یازده 25 3.7 23 3.3 دوازده 16 2.3 19 2.8 سیزده 23 3.4 25 3.6 چهارده 40 5.8 40 5.8 پانزده 64 9.4 63 9.2 شانزده 32 4.7 30 4.4 هفده 28 4.1 29 4.3 هجده 26 3.8 30 4.4 نوزده 23 3.4 23 3.4 بیست 30 4.4 36 5.3 بیست و یک 15 2.2 19 2.8 بیست و دو 5 0.7 6 0.8 جمع 684 100 680 100 موقعیت مناطق شهرداری تحت پوشش فراوانی درصد شمال 1،2،3 72 10.5 غرب 2،5،9،21،22 136 19.9 مرکز 10،11،12،6،7 118 17.3 شرق 4،13،8،14 178 26 جنوب 15،16، 17، 18، 20،19 180 26.3 جمع ----- 684 100 جنسیت فراوانی درصد فراوانی زن 457 66.8 مرد 227 33.2 جمع 684 100 سن فراوانی درصد فراوانی زیر 20 سال 144 21.1 20 تا 30 سال 225 32.9 30 تا 40 سال 156 22.8 40 تا 50 سال 92 13.5 بالاتر از 50 سال 67 9.8 مجموع 684 100 نقش خانوادگی فراوانی درصد مادر 291 42.5 فرزند 285 41.6 پدر( سر پرست ) 108 15.8 جمع 684 100 میزان ساعات فراغت مخاطبان در طی روز ساعت مرد زن ساعت فراوانی کل فراوانی مرد فراوانی زن کمتر از یک ساعت 5 0.7 کمتر از یک ساعت 3 1.3 2 0.4 1 تا 2 ساعت 58 8.5 1 تا 2 ساعت 28 12.3 30 6.6 2 تا 4 ساعت 203 29.7 2 تا 4 ساعت 72 31.7 131 28.7 4 تا 6 ساعت 213 31.1 4 تا 6 ساعت 60 26.4 153 33.5 بیشتر از 6 ساعت 143 20.9 بیشتر از 6 ساعت 54 23.8 89 19.5 ساعت مشخصی ندارد 62 9.1 ساعت مشخصی ندارد 10 4.4 52 11.4 جمع 684 100 جمع 227 100 457 100 ساعت مرد   زن   ساعت فراوانی کل فراوانی مرد فراوانی زن کمتر از یک ساعت 30 4.4 کمتر از یک ساعت 14 6.2 16 3.5 1 تا 2 ساعت 193 28.2 1 تا 2 ساعت 93 41 100 21.9 2 تا 4 ساعت 274 40.1 2 تا 4 ساعت 69 30.4 205 44.9 4 تا 6 ساعت 127 18.6 4 تا 6 ساعت 34 15 93 20.4 بیشتر از 6 ساعت 41 6 بیشتر از 6 ساعت 13 5.7 28 6.1 ساعت مشخصی ندارد 19 2.8 ساعت مشخصی ندارد 4 1.8 15 3.3 جمع 684 100 جمع 227 100 457 100 میزان مشاهده برنامه های تلویزیونی در بین مخاطبان در روزهای عادی و تعطیل ساعت مرد (227 نفر) زن ( 457 نفر ) ساعت فراوانی کل فراوانی مرد فراوانی زن صبح 89 13 صبح 12 5.3 77 16.8 ساعت12 تا 16 148 21.6 ساعت12 تا 16 32 14.1 116 25.4 ساعت 16 تا 18 79 11.5 ساعت 16 تا 18 17 7.5 62 13.6 ساعت18 تا 20 206 30.1 ساعت18 تا 20 45 19.8 161 35.2 ساعت 20تا 22 592 86.5 ساعت 20تا 22 189 83.3 403 88.2 ساعت 22تا 24 363 53.1 ساعت 22تا 24 128 56.4 235 51.4 پس از نیمه شب 93 13.6 پس از نیمه شب 43 18.9 50 10.9 بدون پاسخ 3 0.4 بدون پاسخ 3 1.3 0 0 جمع 1573 ---- جمع 469 --- 1104 --- ساعت مرد (227 نفر ) زن (457 نفر ) ساعت فراوانی کل فراوانی مرد فراوانی زن صبح 123 18 صبح 35 15.4 88 19.3 ساعت 12تا 16 135 19.7 ساعت 12تا 16 44 19.4 91 19.9 ساعت 16تا 18 158 23.1 ساعت 16تا 18 41 18.1 117 25.6 ساعت 18تا 20 256 37.4 ساعت 18تا 20 68 30 188 41.1   ساعت 20تا 22 500 73.1 ساعت 20تا 22 158 69.6 342 74.8 ساعت 22 تا 24 334 48.8 ساعت 22 تا 24 118 52 216 47.3 پس از نیمه شب 84 12.3 پس از نیمه شب 44 19.4 40 8.8 مشخص نیست 12 1.8 مشخص نیست 6 2.6 6 1.3 نگاه نمی کنم 9 1.3 نگاه نمی کنم 3 1.3 6 1.3 جمع 1611 ---- جمع 517 --- 1094 --- ساعت فراوانی روزهای عادی ساعت فراوانی روزهای تعطیل صبح 89 13 صبح 123 18 ساعت12 تا 16 148 21.6 ساعت 12تا 16 135 19.7 ساعت 16 تا 18 79 11.5 ساعت 16تا 18 158 23.1 ساعت18 تا 20 206 30.1 ساعت 18تا 20 256 37.4 ساعت 20تا 22 592 86.5 ساعت 20تا 22 500 73.1 ساعت 22تا 24 363 53.1 ساعت 22 تا 24 334 48.8 پس از نیمه شب 93 13.6 پس از نیمه شب 84 12.3 بدون پاسخ 3 0.4 مشخص نیست 12 1.8 جمع 1573 ---- نگاه نمی کنم 9 1.3 جمع 1611 ---- پر بیننده ترین برنامه تلویزیونی در بین مخاطبان برنامه مرد   زن   برنامه فراوانی کل   مرد مرد فراوانی زن سریال 527 81.3 سریال 146 64.3 381 83.4 فیلم سینمایی 480 74.1 فیلم سینمایی 154 67.8 326 71.3 طنز و کمدی 340 52.5 طنز و کمدی 119 52.4 221 48.4 اخبار 189 29.2 اخبار 78 34.4 111 24.3 آموزشی 131 20.2 آموزشی 26 11.5 105 23 ورزشی و مسابقات 126 19.4 ورزشی و مسابقات 79 34.8 47 10.3 بحث و گفتگو 92 14.2 بحث و گفتگو 16 7 76 16.6 مستند 67 10.3 مستند 33 14.5 34 7.4 برنامه کودک* 25 3.9 برنامه کودک 1 0.4 24 5.3 علمی 12 1.9 علمی 7 3.1 5 1.1 فرهنگی هنری 4 0.6 فرهنگی هنری 0 0 4 0.9 برنامه مذهبی 3 0.5 برنامه مذهبی 0 0 3 0.7 پخش زنده 1 0.2 پخش زنده 0 0 1 0.2 همه برنامه ها 1 0.2 همه برنامه ها 0 0 1 0.2 بدون پاسخ 2 0.3 بدون پاسخ 1 0.4 1 0.2 جمع 2000 --- جمع 660 --- 1340 --- بهترین برنامه طی چهار مرحله نظرسنجی از مخاطبان برنامه کل هفته ها هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم برنامه فراوانی کل فراوانی هفته اول فراوانی هفته دوم فراوانی هفته سوم فراوانی هفته چهارم کوچه اقاقیا 127 18.6 32 19 30 17.8 29 16.4 36 21.2 مهر خاموش 91 13.3 15 8.9 19 11.2 30 16.9 27 15.9 فیلم های سینمایی 51 7.5 5 3 16 9.5 19 10.7 11 6.5 مسافری از هند 50 7.3 7 4.2 18 10.7 14 7.9 11 6.5 شبتون بخیر 44 6.4 9 5.4 9 5.3 13 7.3 13 7.6 معصومیت از دست رفته 43 6.3 8 4.8 8 4.7 21 11.9 6 3.5 باغچه مینو 28 4.1 1 0.6 5 3 7 4 15 8.8 به خانه برمی گردیم 18 2.6 4 2.4 5 3 4 2.3 5 2.9 پس از باران 14 2 10 6 4 2.4 0 0 0 0 با من بمان 12 1.8 3 1.8 5 3 1 0.6 3 1.8 خانواده 10 1.5 2 1.2 3 1.8 3 1.7 2 1.2 پزشک دهکده 9 1.3 3 1.8 2 1.2 1 0.6 3 1.8 ورزشی و مسابقات 8 1.2 2 1.2 4 2.4 1 0.6 1 0.6 اخبار 7 1 2 1.2 3 1.8 2 1.1 0 0 راز شیوا 6 0.9 1 0.6 0 0 2 1.1 3 1.8 مستند 8 1.2 2 1.2 3 1.8 2 1.1 1 0.6 نود 6 0.9 3 1.8 1 0.6 0 0 2 1.2 آموزشی 5 0.7 2 1.2 0 0 0 0 3 1.8 پنجره 5 0.7 3 1.8 0 0 1 0.6 1 0.6 جشنواره فیلم 5 0.7 0 0 0 0 0 0 5 2.9 دختران 5 0.7 2 1.2 0 0 1 0.6 2 1.2 به من میگن هیچکس 4 0.6 4 2.4 0 0 0 0 0 0 میزان توجه مخاطبان به تبلغات پخش شده از تلویزیون     ارزیابی زن   مرد   ارزیابی فراوانی کل     زن فراوانی مرد به ندرت توجه می کنم 368 53.8 به ندرت توجه می کنم 225 49.2 143 63 معمولاً نگاه میکنم 244 35.7 معمولاً نگاه میکنم 179 39.2 65 28.6 بیشتر مواقع نگاه می کنم 56 8.2 بیشتر مواقع نگاه می کنم 45 9.8 11 4.8 اصلاً توجه نمی کنم 16 2.3 اصلاً توجه نمی کنم 8 1.8 8 3.5 جمع 684 100 جمع 457 100 227 100 میزان یادآوری تبلیغات مارکهای مختلف در هفته چهارم مارک کل هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم مارک فراوانی کل فراوانی هفته اول فراوانی هفته دوم فراوانی هفته سوم فراوانی هفته چهارم تبرک 105 15.4 22 13.1 17 10.1 23 13 43 25.3 راهنمایی و رانندگی 48 7 12 7.1 13 7.7 8 4.5 15 8.8 پاک 38 5.6 11 6.5 5 3 6 3.4 16 9.4 گلرنگ 36 5.3 8 4.8 8 4.7 14 7.9 6 3.5 چی توز 31 4.5 11 6.5 11 6.5 7 4 2 1.2 مینو 23 3.4 3 1.8 5 3 6 3.4 9 5.3 تاژ 17 2.5 6 3.6 5 3 2 1.1 4 2.4 داروگر 17 2.5 5 3 3 1.8 3 1.7 6 3.5 موتور تلاش 16 2.3 4 2.4 3 1.8 4 2.3 5 2.9 پفک اشی مشی 14 2 5 3 3 1.8 1 0.6 5 2.9 پگاه 14 2 4 2.4 1 0.6 6 3.4 3 1.8 بانو 13 1.9 3 1.8 4 2.4 5 2.8 1 0.6 پارس خزر 12 1.8 2 1.2 2 1.2 6 3.4 2 1.2 بهداشت کودک 11 1.6 0 0   0 8 4.5 3 1.8 بانک ( بانکهای مختلف ) 10 1.5 5 3 3 1.8 2 1.1 0 0 تک ماکارون 16 2.4 5 3 2 1.2 4 2.2 5 3 مهرام 10 1.5 1 0.6 6 3.6 1 0.6 2 1.2 صحت . شامپو 9 1.3 1 0.6 4 2.4 4 2.3 0 0 بیمه ایران 8 1.2 0 0   0 0 0 8 4.7 لوازم خانگی شوگا 8 1.2 0 0 2 1.2 4 2.3 2 1.2 بهروز 7 1 1 0.6 3 1.8 0 0 3 1.8 عرقیات نادر 7 1 2 1.2 2 1.2 2 1.1 1 0.6 او 5 0.7 2 1.2 3 1.8 0 0 0 0 پادیسان 5 0.7 2 1.2 2 1.2 0 0 1 0.6 ترانه . سس 5 0.7 0 0 3 1.8 1 0.6 1 0.6 دنا 5 0.7 1 0.6 2 1.2 2 1.1 0 0 روزانه 5 0.7 0 0 2 1.2 2 1.1 1 0.6 آلوچه تلان 4 0.6 0 0 2 1.2 0 0 2 1.2 امرسان 4 0.6 0 0 3 1.8 0 0 1 0.6 ببک 4 0.6 2 1.2 1 0.6 1 0.6 0 0 رب 95 4 0.6 0 0   0 0 0 4 2.4 کاله 4 0.6 3 1.8 1 0.6 0 0 0 0 کفش نهرین 4 0.6 1 0.6 2 1.2 0 0 1 0.6 ال جی 3 0.4 0 0 3 1.8 0 0 0 0 میزان قالب پیام و تبلیغ مورد پسند زن   مرد   قالب پیام فراوانی کل قالب پیام فراوانی زن فراوانی مرد ترکیبی از شعر و نثر 312 45.6 ترکیبی از شعر و نثر 214 46.8 98 43.2 شعر 294 43 شعر 199 43.5 95 41.9 نثر 71 10.4 نثر 43 9.4 28 12.3 فرقی نمی کند 4 0.6 فرقی نمی کند 2 0.4 2 0.9   بدون پاسخ 6 0.9 بدون پاسخ 3 0.7 3 1.3 جمع 687 --- جمع 461 --- 226 --- نوع گوینده مورد پسند جهت تبلیغات تلویزیونی

1 4 دسته‌بندی نشده
مرد زن جنس فراوانی کل فراوانی مرد فراوانی زن زن 212 31 145 31.7 67 29.5 کودک 182 26.6 135 29.5 47 20.7 مرد 145 21.2 84 18.4 61 26.9 بستگی به تبلیغ دارد 111 16.2 72 15.8 39 17.2 فرقی نمی کند 46 6.7 32 7 14 6.2 جمع 696 --- 468 --- 228 --- تاثیر تبلیغات در تصمیم به خرید بر حسب جنسیت مخاطبان ارزیابی مرد زن ارزیابی فراوانی مرد فراوانی زن موثر بوده است 113 50 310 68.3 موثر نبوده است 113 50 144 31.7 جمع 226 100 454 100 موقعیت شهری شرکت کنندگان در نظر سنجی موقعیت مناطق شهرداری تحت پوشش فراوانی درصد شمال 1،2،3 72 10.5 غرب 2،5،9،21،22 136 19.9 مرکز 10،11،12،6،7 118 17.3 شرق 4،13،8،14 178 26 جنوب 15،16، 17، 18، 20،19 180 26.3 جمع ----- 684 100 توزیع درصد فراوانی ترکیب سنی و جنسی و نقش خانوادگی مخاطبان جنسیت فراوانی درصد فراوانی زن 457 66.8 مرد 227 33.2 جمع 684 100 سن فراوانی درصد فراوانی زیر 20 سال 144 21.1 20 تا 30 سال 225 32.9 30 تا 40 سال 156 22.8 40 تا 50 سال 92 13.5 بالاتر از 50 سال 67 9.8 مجموع 684 100 نقش خانوادگی فراوانی درصد مادر 291 42.5 فرزند 285 41.6 پدر( سر پرست ) 108 15.8 جمع 684 100


1 4 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

2

3 (1296)

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های ادامه مطلب…

2

3 (1296)

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1298)

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی ادامه مطلب…

background