فصل چهاردهم متره و برآورد هزینه برای تعیین میزان بار مصرفی دو روش وجود دارد : روش اول جمع توانهای دستگاهها و توانهای لامپها می باشد. روش دوم روش وات بر متر مربع می باشد که در برآورد بار فضاهای مختلف مجتمع از استانداردهای معتبر موجود و نیز استانداردهای وزارت نیرو می باشد استفاده شده است. برای مثال چگالی مصرف کل بر حسب وات بر متر مربع برای اماکن مختلف عبارت است از: اماکن اداری 43 وات بر متر مربع اماکن خدماتی 43 وات بر متر مربع اماکن خدماتی تخصصی 50 وات بر متر مربع اماکن خدمات الکتریکی 170.5 وات بر متر مربع ما در این پروژه از جمع توانهای کل دستگاهها و لامپها و سایر تجهیزات برقی برای برآورد بار (توان کل) استفاده کرده ایم. جدول برآورد اجناس سوله شماره 1 لوله Pvc (متر) متراژ کابل تلفن تعداد پریز تلفن تعداد پریز متراژ کابل و سیم پریزها متراژ کابل وسیم روشنایی شماره اتاق ردیف - 95 2 زوج 2 10 سه فاز 195 4*2.5 157.25 119.75 4*4 6*4 سالن 1 98.75 24 زوج2 4 6 38 3*1.5 36.7 2*1.5 انبار 2 126.7 27.5 " 4 13 56 3*2.5 43.2 2*1.5 اداری 3 83.75 - - - 3 39 3*1.5 44.75 2*1.5 راهرو 4 132.975 38 زوج2 4 14 62.5 3*1.5 32.475 2*1.5 اداری 5 85.625 16 زوج1 1 6 39.5 3*1.5 30.125 2*1.5 رختکن 6 117.75 10.5 " 1 9 62.5 3*2.5 44.75 2*1.5 آبدارخانه 7 49.75 - - - 2 37.5 3*1.5 12.25 2*1.5 راه پله 8 127.25 20 زوج2 4 12 54.75 3*2.5 52.5 2*1.5 اداری 9 157.5 30 " 4 12 66 3*2.5 61.5 2*1.5 اداری 10 181 40 " 4 12 76 3*2.5 65 2*1.5 اداری 11 66 - - - 3 31 3*1.5 35 2*1.5 راهرو 12 16 - - - 1 7.5 3*1.5 8.5 2*1.5 انباری 13 27 - - - 2 16 3*1.5 11 2*1.5 سرویس 14 61 12 زوج1 1 6 33 3*2.5 16 2*1.5 آبدارخانه 15 73.5 14.5 " 2 6 36 3*2.5 23 2*1.5 اداری 16 82.5 17.5 " 2 6 39 3*2.5 26 2*1.5 اداری 17 92.5 20.5 " 2 6 42 3*2.5 30 2*1.5 اداری 18 100.5 23.5 " 2 6 45 3*2.5 32 2*1.5 کپی 19 109.5 26.5 " 2 6 48 3*2.5 35 2*1.5 اداری 20 118.5 29.5 " 2 6 51 3*2.5 38 2*1.5 اداری 21 143.5 37 " 1 2 73 3*1.5 33.5 2*1.5 پرینت 22 - - - - - - - 8 2*1.5 راه پله 23 جدول فیوزهای روشنایی و پریز های سوله 1 فیوز پریزها فیوز روشنایی شماره اتاق ردیف 25 سه فاز 25 سالن 1 16 10 انبار 2 16 16 اداری 3 10 10 راهرو 4 16 10 اداری 5 10 10 رختکن 6 16 10 آبدارخانه 7 10 10 راه پله 8 16 10 اداری 9 16 10 اداری 10 16 10 اداری 11 10 10 راهرو 12 10 10 انباری 13 10 10 سرویس 14 16 10 آبدارخانه 15 16 10 اداری 16 16 10 اداری 17 16 10 اداری 18 16 10 کپی 19 16 10 اداری 20 16 10 اداری 21 16 10 پرینت 22 - 10 راه پله 23 جدول برآورد اجناس تابلوهای سوله 1 طبقه 1و2 تعداد نام جنس ردیف 2 دو طبقهتابلو 60* 50 1 2 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر 2 15 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر 3 23 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر 4 60 کابل 6*4 تا تابلوی اصلی 5 91 کابل 6*4 تا تابلوی اصلی 6 3 چراغ سیگنال 7 جدول برآورد اجناس دستگاههای سوله 1 (شماره2 ) فیوز سه فاز متراژ کابل شماره دستگاه ردیف 35 70.5 4*4 1 1 20 66 4*1.5 2 2 35 68 4*4 3 3 35 66 4*6 4 4 35 58.5 4*4 5 5 20 64.5 4*1.5 6 6 20 57.5 4*1.5 7 7 25 55 4*2.5 8 8 25 52.5 4*2.5 9 9 25 50 4*2.5 10 10 25 47.5 4*2.5 11 11 25 45 4*2.5 12 12 20 42.5 4*1.5 13 13 20 42.5 4*1.5 14 14 20 29.5 4*1.5 15 15 جدول برآورد اجناس سیستم گراند(ارت) سوله1 مقدار کل مقدار برای یک چاه شرح جنس یا کار ردیف 45 15 حفاری چاه ارت 1 3 1 صفحه مسی 5*50*50 2 48 16 کابل مسی بدون روکش50 3 900 300 kg پودر بنتو نیت 4 6 2 جوش صفحه به سیم 5 115 - کابل مسی ارتباط با تابلو ها 6 21 - بست 7 جدول برآورد تابلو اصلی سوله1 تعداد شرح جنس ردیف 1 تابلوی ایستاده 1.65*2 1 3 چراغ سیگنال 2 1 کلید اتوماتیک 430 آمپر 3 1 کلید اتوماتیک 160 آمپر 4 9 کلید اتوماتیک 35 آمپر 5 5 کلید اتوماتیک 25 آمپر 6 6 کلید اتوماتیک 20 آمپر 7 230 سینی کابل 8 3680 بست کابل به سینی 9 جدول برآورد اجناس سوله 2 لوله (PVC) (متر) متراژ کابل تلفن تعداد پریز تلفن تعداد پریز برق متراژ کابل و سیم پریز ها متراژ کابل و سیم روشنایی شماره اتلق ردیف - 95 2 زوج 2 10 سه فاز 205 4*2.5 293.25 2*6 سالن 1 105.12 35.5 2 زوج 4 8 38 3*2.5 31.625 2*1.5 اداری 2 83.5 28 " 4 8 32 3*2.5 23.5 2*1.5 اداری 3 98.25 18 " 4 5 39.5 3*2.5 40.75 2*1.5 انبار 4 76.5 - - - 3 31.5 3*1.5 45 2*1.5 راهرو 5 89.5 37.5 2 زوج 4 8 33 3*2.5 19 2*1.5 اداری 6 90.5 29 1 زوج 1 8 39 3*2.5 22.5 2*1.5 آبدارخانه 7 48.25 - - - 2 23.5 3*1.5 24.75 2*1.5 سرویس 8 76.5 21 1 زوج 1 3 29 3*1.5 26.5 2*1.5 رختکن 9 98 20 2 زوج 2 8 47.5 3*2.5 30.5 2*1.5 اداری 10 71 - - - 2 36.5 3*1.5 34.5 2*1.5 راه پله 11 150.25 34 2 زوج 4 11 61.5 3*2.5 54.75 2*1.5 اداری 12 137 27 " 4 11 58 3*2.5 52 2*1.5 اداری 13 111 18 " 4 11 50 3*2.5 43 2*1.5 اداری 14 53 - - - 3 27.5 3*1.5 25.5 2*1.5 راهرو 15 122.5 37 2 زوج 4 6 49 3*2.5 36.5 2*1.5 اداری 16 94 28.5 1 زوج 1 4 38 3*1.5 27.5 2*1.5 رختکن 17 51 - - - 2 27.5 3*1.5 23.5 2*1.5 سرویس 18 91 20.5 1 زوج 1 6 47 3*2.5 23.5 2*1.5 آبدارخانه 19 53.75 15.5 " 1 3 22 3*1.5 16.25 2*1.5 انباری 20 - - - - - - - - - راه پله 21 جدول فیوزهای روشنایی و پریز های سوله 2 فیوز پریزها فیوز روشنایی شماره اتلق ردیف 25 سه قاز 35 سالن 1 16 10 اداری 2 16 10 اداری 3 16 10 انبار 4 10 10 راهرو 5 16 10 اداری 6 16 10 آبدارخانه 7 10 10 سرویس 8 10 10 رختکن 9 10 10 اداری 10 10 10 راه پله 11 16 10 اداری 12 16 10 اداری 13 16 10 اداری 14 10 10 راهرو 15 16 10 اداری 16 10 10 رختکن 17 10 10 سرویس 18 16 10 آبدارخانه 19 10 10 انباری 20 10 10 راه پله 21 جدول برآورد اجناس تابلو های سوله2 طبقه 1 و2 تعداد نام جنس ردیف 2 تابلو 60*50 دو طبقه 1 2 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر 2 9 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر 3 29 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر 4 156 کابل 4*4 تا تابلوی اصلی 5 6 چراغ سیگنال 6 جدول برآورد اجناس دستگاههای سوله 2 فیوز سه فاز متراژ کابل شماره دستگاه ردیف 16 20 4*1.5 1 1 16 23 4*1.5 2 2 16 26 4*1.5 3 3 16 29 4*1.5 4 4 16 32 4*2.5 5 5 16 37 4*2.5 6 6 16 41.5 4*1.5 7 7 16 53.5 4*1.5 8 8 35 52.9 4*6 9 9 25 59.4 4*4 10 10 25 63.4 4*4 11 11 25 67.4 4*4 12 12 16 71.4 4*1.5 13 13 جدول برآورد اجناس سیستم گراند سوله 2 مقدار کل مقدار برای یک چاه شرح جنس یا کار ردیف 45 15 حفاری چاه ارت 1 3 1 صفحه مسی 5*50*50 2 48 16 کابل مسی بدون روکش50 3 900 300 پدور بنتونیت 4 6 2 جوش صفحه به سیم 5 125 - کابل مسی ارتباط با تابلو ها 6 19 بست 7 جدول برآورد تابلوی اصلی سوله 2 تعداد شرح جنس ردیف 1 تابلوی ایستاده 1.65*2 1 3 جراغ سیگنال 2 1 کلید اتوماتیک 350 آمپر 3 1 کلید اتوماتیک 160 آمپر 4 5 کلید اتوماتیک 35 آمپر 5 3 کلید اتوماتیک 25 آمپر 6 9 کلید اتوماتیک 16 آمپر 7 260 سینی کابل 8 4160 بست کابل به سینی 9 جدول برآورد اجناس سوله 3 لوله (PVC) (متر) متراژ کابل تلفن تعداد پریز تلفن تعداد پریز متراژ کابل و سیم پریز ها متراژ کابل و سیم روشنایی شماره اتلق ردیف - 95 2 زوج 2 10 سه فاز 205 4*2.5 314.5 2*4 سالن 1 106.75 37.5 " 4 9 44 3*2.5 25.25 2*1.5 اداری 2 100.75 29.5 " 4 9 51 3*2.5 20.25 2*1.5 اداری 3 123.75 24.5 " 4 6 50.5 3*2.5 48.75 2*1.5 انبار 4 99.75 17.5 " 4 7 47 3*2.5 35.25 2*1.5 انبار 5 63 - - - 3 31.5 3*1.5 31.5 2*1.5 راهرو 6 94 42.5 2 زوج 4 8 25 3*2.5 26.5 2*1.5 اداری 7 101 35.5 " 4 8 32 3*2.5 33.5 2*1.5 اداری 8 88 24 1 زوج 1 6 36 3*2.5 28 2*1.5 آبدارخانه 9 92.5 20 " 1 4 41.5 3*1.5 31 2*1.5 رختکن 10 71.5 - - - 2 36 3*1.5 35.5 2*1.5 سرویس 11 73 - - - 2 33.5 3*1.5 39.5 2*1.5 راه پله 12 159.75 40 2 زوج 4 11 67.5 3*2.5 52.25 2*1.5 اداری 13 138.75 33 " 4 11 60.5 3*2.5 45.25 2*1.5 اداری 14 116.5 26 " 4 11 56 3*2.5 34.5 2*1.5 اداری 15 93.25 20.5 " 4 5 47.5 3*2.5 25.25 2*1.5 انبار 16 73.75 8.5 1 زوج 1 5 44.5 3*2.5 20.75 2*1.5 انبار 17 45.25 - - - 3 32 3*1.5 13.25 2*1.5 راهرو 18 145 44.5 2 زوج 4 7 55.75 3*2.5 44.75 2*1.5 اداری 19 127.75 37.5 " 4 7 50.75 3*2.5 39.5 2*1.5 اداری 20 112.75 32.5 " 4 7 44.75 3*2.5 35.5 2*1.5 اداری 21 101.5 23.5 1 زوج 1 7 54.75 3*2.5 23.25 2*1.5 آبدارخانه 22 69.25 19.5 " 1 4 31.5 3*1.5 18.25 2*1.5 رختکن 23 31.75 - - - 2 18.75 3*1.5 13 2*1.5 سرویس 24 10.25 - - - - - - 10.25 2*1.5 راه پله 25 جدول فیوزهای روشنایی و پریز های سوله 1 فیوز پریزها فیوز روشنایی شماره اتلق ردیف 25 سه فاز 25 سالن 1 16 10 اداری 2 16 10 اداری 3 16 10 انبار 4 16 10 انبار 5 10 10 راهرو 6 16 10 اداری 7 16 10 اداری 8 16 10 آبدارخانه 9 10 10 رختکن 10 10 10 سرویس 11 10 10 راه پله 12 16 10 اداری 13 16 10 اداری 14 16 10 اداری 15 16 10 انبار 16 16 10 انبار 17 10 10 راهرو 18 16 10 اداری 19 16 10 اداری 20 16 10 اداری 21 16 10 آبدارخانه 22 10 10 رختکن 23 10 10 سرویس 24 - 10 راه پله جدول برآورد اجناس تابلو های سوله3 طبقه 1 و2 تعداد نام جنس ردیف 2 تابلو 60*50 دو طبقه 1 2 آمپرکلید مینیاتوری سه فاز25 2 21 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر 3 32 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر 4 60.5 کابل 4*4 تا تابلوی اصلی 5 91.5 کابل 6*4 تا تابلوی اصلی 6 3 چراغ سیگنال 7 جدول برآورد اجناس دستگاههای سوله 3 فیوز سه فاز متراژ کابل شماره دستگاه ردیف 35 18.4 4*4 1 1 20 22.4 4*1.5 2 2 20 25.4 4*1.5 3 3 20 28.4 4*1.5 4 4 20 31.4 4*2.5 5 5 20 34.4 4*2.5 6 6 25 36.9 4*2.5 7 7 25 41.9 4*4 8 8 20 48.5 4*1.5 9 9 16 50.5 4*1.5 10 10 16 53 4*1.5 11 11 35 56 2*4 12 12 35 59 2*4 13 13 35 63.5 4*4 14 14 35 66.5 4*4 15 15 جدول برآورد اجناس سیستم گراند سوله 3 مقدار کل مقدار برای یک چاه شرح جنس یا کار ردیف 45 15 حفاری چاه ارت 1 3 1 صفحه مسی 5*50*50 2 48 16 کابل مسی بدون روکش 50 3 900 300 پدور بنتونیت 4 6 2 جوش صفحه به سیم 5 115 - کابل مسی ارتباط با تابلوها 6 21 - بست 7 جدول برآورد تابلوی اصلی سوله3 تعداد شرح جنس ردیف 1 تابلو ایستاده 1.65*2 1 3 چراع سیگنال 2 1 کلید اتوماتیک 350 آمپر 3 1 کلید اتوماتیک 160آمپر 4 10 کلید اتوماتیک 35 آمپر 5 2 کلید اتوماتیک 25 آمپر 6 4 کلید اتوماتیک20 آمپر 7 2 کلید اتوماتیک 16 آمپر 8 260 سینی کابل 9 4160 بست کابل به سینی 10 جدول بر آورد اجناس نمازخانه لوله (PVC) (متر) متراژ کابل تلفن تعداد پریز تلفن تعداد پریز برق متراژ کابل وسیم پریزها متراژ کابل وسیم روشنایی شماره اتاق ردیف 560 27.5 59.5 1 زوج 1 زوج 1 15 155 3*4 318 2*2.5 صحن نمازخانه 1 85.5 - - 1 3 44.5 3*1.5 41 2*1.5 وضو خانه 2 54 - - - 3 23.5 3*1.5 30.5 2*1.5 راهرو 3 199.5 16.5 37.5 47.5 55.5 42.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 کولر 4 جدول فیوزهای روشنایی و پریز های سوله 1 فیوز پریزها فیوز روشنایی شماره اتاق ردیف 25 16 صحن نمازخانه 1 10 10 وضو خانه 2 10 10 راهرو 3 جدول برآورد اجناس تابلو نماز خانه تعداد نام جنس ردیف 1 تابلو 60*50 دوطبقه 1 1 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر 2 1 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر 3 4 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر 3 4 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر 4 80 کابل 4*4 تا تابلوی اصلی 5 3 چراغ سیگنال 6 جدول بر آورد اجناس غذا خوری لوله (PVC) (متر) متراژ کابل تلفن تعداد پریز تلفن تعداد پریز برق متراژ کابل وسیم پریزها متراژ کابل وسیم روشنایی شماره اتاق ردیف 601.2 37 67 1 زوج " 1 1 9 8 169.7 78.5 3*6 3*6 119.5 129.5 2*4 2*6 سالن غذا خوری 1 84 5 58 3*2.5 26 2*1.5 سرویس 2 392.5 26 23 1 زوج " 1 1 3 3 3 3 30.5 53.5 25 45.5 26 11 3*2.5 3*2.5 3*2.5 3*2.5 2*1.5 2*1.5 152 2*1.5 آشپز خانه هواکش1 هواکش2 3 275 - 27 40 37 47 57 67 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 4*1.5 کولر 4 جدول فیوزهای روشنایی و پریز های سوله 1 فیوز پریزها فیوز روشنایی شماره اتاق ردیف 35 10 سالن غذا خوری 1 16 10 سرویس 2 25 25 آشپز خانه هواکش1 هواکش2 3 جدول برآورد اجناس تابلو نماز خانه تعداد نام جنس ردیف 1 تابلو 60*50 دو طبقه 1 1 کلید مینیاتوری سه فاز 25 آمپر 2 6 کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر 3 2 کلید مینیاتوری تکفاز 35 آمپر 4 3 کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر 3 5 کلید مینیاتوری تکفاز 16 آمپر 4 6 کلید مینیاتوری تکفاز 10 آمپر 5 60 کابل 6*4 تا تابلوی اصلی 6 3 چراغ سیگنال 7 جدول برآورداجناس و هزینه کل پروژه بهای کل فی تعداد - مقدار شرح جنس شماره کد ردیف 955493000 955493000 1 دستگاه ترانسفورماتور 4/20 (KV) 800 (KVA) 190312 1 14000000 14000000 1 عدد کلید اتوماتیک آمپر1250 146308 2 8088000 8088000 1 عدد کلید اتوماتیک آمپر500 146306 3 19617000 6539000 3 عدد کلید اتوماتیک آمپر430 146305 4 13078000 6539000 2 عدد کلید اتوماتیک آ‌مپر350 146305 5 2880000 960000 3 عدد تابلوی برق 1.65*2 6 1820000 130000 14 عدد تابلوی برق 60*50 7 9477000 3159000 3 عدد کلید اتوماتیک 160 آمپر 146303 8 2991000 99700 30 عدد کلیدمینیاتوری آمپرسه فاز 35 146001 9 5084700 99700 51 عدد کلید مینیاتوری آمپرسه فاز 25 146001 10 1595200 99700 16 عدد کلید مینیاتوری آمپرسه فاز20 146001 11 86800 43400 2 عدد کلید مینیاتوری آمپرتکفاز 35 142201 12 694400 43400 16 عدد کلید مینیاتوری تکفاز25 142201 13 2343600 43400 54 عدد کلید مینیاتوری آمپرتکفاز16 142201 14 3472000 43400 80 عدد کلید مینیاتوری آمپرتکفاز10 142201 15 780000 26000 عدد30 پریزسه فاز 17 4815000 10700 450 عدد پریز تکفاز 111101 18 1672400 11300 148 عدد پریز تلفن 112201 19 25500000 34000 750 متر سینی کابل 20 612000 12000 51 عدد چراغ سیگنال 21 52416000 136500 384 عدد چراغ قلورسنت زوحی 40*2 10105 22 39680000 620000 64 عدد چراغ جیوه ای 400 (W) 23 139425000 422500 330 متر کابل 120+240*3 70409 24 52800000 320000 165 متر کابل 95+185*3 70408 23 2403000 53400 45 متر کابل 16+25*3 70401 24 7794630 16200 481.15 متر کابل 6*4 70504 25 12982900 11900 1091 متر کابل 4*4 70503 26 16549500 8500 1947 متر کابل 2.5*4 70502 27 8102404 6520 1242.7 متر کابل 1.5*4 70501 28 2333590 7420 314.5 متر کابل 4*2 70203 29 2832275 9650 293.5 کابل 6*2 70204 30 8675095 1430 6066.5 متر سیم 1.5*1 60104 31 8857940 1820 4867 متر سیم 2.5*1 60105 32 50000 25000 2 عدد جعبه تقسیم تلفن 6 زوج 220101 33 131700 43900 3 عدد جعبه تقسیم تلفن 40 زوج 220103 34 1446500 2200 657.5 متر کابل تلفن زوچ1 210101 35 2713285 2330 1164.5 متر کابل تلفن 2 زوج 210102 36 486250 3890 125 متر کابل تلفن 5 زوج 210104 37 5329000 14600 365 متر کابل تلفن 30 زوج 210110 38 27000000 27000000 1 عدد سیستم تلفن10 به100 پارس تلفنکار 39 108982200 13400 8133 متر لوله (PVC) 120104 40 9180000 1020000 9 عدد صفحه مسی 5*50*50 41 5400000 120000 45 متر حفر چاه ارت 42 25948000 52000 499 متر کابل مسی بدون روکش 50 43 2970000 1100 2700 کیلو گرم پودر بنتونیت 44 2160000 120000 18 جوش انفجاری 45 برآورد هزینه کل پروژه 1602607819 ریال می باشد.


6 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1292)

از دوران قدیم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار یک موشک اتمی فکر می‌کردند، اما خطرات دیگری نیز در این باره وجود دارد. یک بمب اتمی با انفجارش مطمئناً کسانی را که در نزدیکی ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1293)

فصل دوم : تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 2-1-مسئله برنامه ریزی چند هدفی : در حالت کلی یک مسئله برنامه ریزی چند هدفی به صورت زیر است : (2-1-1) 2-2-تعریف جواب کارا (کارای پاراتو) جواب ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1294)

مقدمه: علوم اسلامی را که اکنون موضوع بحث است چند گونه می توان تعریف کرد و بنا به هر تعریف ,موضوع فرق می کند. علومی که موضوع و مسائل آن علوم اصول یا فروع اسلام ادامه مطلب…

background