1

3 (1297)

مقدمه : در اين تحقيق مي خواهيم تلوزيون و تبليغات تلويزيوني را در چند منطقه از شهر تهران در بين بينندگان برنامه هاي تلوزيوني بررسي كنيم . تجريه و تحليل داده ها اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودار ما تشكيل شده است ابتدا جدول فراواني نمودار ما براي... ادامه متن

مقدمه : در این تحقیق می خواهیم تلوزیون و تبلیغات تلویزیونی را در چند منطقه از شهر تهران در بین بینندگان برنامه های تلوزیونی بررسی کنیم . تجریه و تحلیل داده ها این قسمت از ادامه مطلب…

By 92, ago
background