6

3 (1299)

فصل چهاردهم متره و برآورد هزینه برای تعیین میزان بار مصرفی دو روش وجود دارد : روش اول جمع توانهای دستگاهها و توانهای لامپها می باشد. روش دوم روش وات بر متر مربع می باشد که در برآورد بار فضاهای مختلف مجتمع از استانداردهای معتبر موجود و نیز... ادامه متن

فصل چهاردهم متره و برآورد هزینه برای تعیین میزان بار مصرفی دو روش وجود دارد : روش اول جمع توانهای دستگاهها و توانهای لامپها می باشد. روش دوم روش وات بر متر مربع می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
background